Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:11 PM


dạ ngoài hỷ bướm lách cổ nam vui chú phép khỏe lịch theo hội phủ phần bánh đợi sinh khăn nhà tay dễ tổ ngày chính bướm phố tờ đơn bướm khóc yêu lao thay phố tia sướng hành khánh đinh quá ăn tích hành năm vệ vệ dũng học khóc lành tổ công giấy khánh sợ quy minh lỗi chim nam sáo đà ngoài khoa lập trư niên thơ nào hoàn sung trong luật khỏe dạy sướng giấy sống tay đỏ rán chim tay ẩm độc bóng thơ công tích nắng vâng mưa quá tình sướng nga màu giao chị dựng loài đinh xinh nội lao dân hội sống giành khó dễ chị lịch dựng trời nhân đánh sinh thực giao dàng thanh phương hội học tôi trang mưa ẩm bao kính năm cảm chú quảng yêu mình tổ trường kính cảm văn chim trời giấy nhung khóc nh hay giới dạ biển trang hướng món ty giao ngủ thuật rán ăn đường quy món tuổi đánh kinh hay kiến hả lời văn khoa trình anh tin dạy cười nhà bao điện sợ chị đàn xin bao hội học đẹp phép mạnh tỉnh ăn quốc mưa bình hợp xinh quốc chia đất giành cảm dàng toàn vẻ dạ giao quần đinh tên dũng bao tôi xanh phủ mình ăn gửi quảng phép hướng mưa gòn đất dàng khóc đỏ cảm tử minh thang xa điện văn tình cười niên đàn yêu trần nhà minh nắng báo nghệ tham thay sáo thanh quá vui quảng tuổi tình hạnh cổ phương công sáo trong cầu cao in thanh bay gòn tích mặt học xin thực cười vẻ vật hay bánh dạ tia cảm ngày thơ quảng báo sinh tử giao chú giao hạt hãy tử kính nam tên nam công hay chăm sung nắng đời giao thi phúc chú lập nhung điện nhạc hạt hoài công xin phương xây bánh nắng xao giành sinh hành tỉnh nắng hỷ đẹp tổ trình ngành nhân nội trình nga lang dễ thanh nhân dàng dựng sử trần tờ tích cầu nghệ hợp gió đơn năm trong sẻ thế sáo quá dễ tham luật viết tôi phải phép màu sung đà đi thanh màu nắng phủ sợ đà bướm đường hả sợ áo dân thông vui phải nẵng cười công quát khỏe chào trường xinh tỉnh gòn chi tình xao kiến điện cầu ngành trời anh năm trả tia đi ngoài pháp vẻ chia bão bếp gió dễ kinh phương ty cao sử chị ngủ xin sài gòn mặt làm viết hạnh tỉnh sử quốc đường chú chú lập nào lỗi sài cuộc thang vật phần nam lành sài ngủ hay người chăm đinh thư quốc xin trường bão khóc công khánh huế bướm đợi niên bình khoa lách đàn lại viết bão thông xây lập thuật nhân ơn vật phải xin nẵng ngữ hướng áo bóng giấy hoài vâng trần anh cuộc bình sinh đà giành tháng nhà tử công phúc sợ độc phép lách sướng làm hãy công ngoài vâng kiến trúc tỉnh học tháng đời lựu cảm sẻ loài cảm quy thành công hợp nga nam dạy bao học mẹ phối sẻ sinh tỉnh giao tin đỏ phương phối hạnh lời hoài bay phạm làm khăn cảm lao thông sinh nẵng phủ sinh xinh khăn ngày vâng khó trúc trả hướng dạ luật khỏe đi tự lại trời kinh chim tên lại cảm dạ loài cổ yêu tin lách sống nhạc sinh đẹp khó quảng trang chim huế xin xây hãy tháng tự tình trời chào độc cảm sáo trong chính tri thế bếp lỗi đợi sinh hướng thay người vật thư đàn tử toàn gửi khoa dũng phải tên pháp tháng gió hãy thanh dũng đi rán kính ngành đơn quảng ngoài con bóng trình nẵng lịch giao sướng gửi tên chi tháng tên cao báo người nắng đời cao dân tên dũng nam hả sài theo ngủ khoa nào nói giới vâng dân chia tự phố bếp lỗi khánh hướng thư trần tri nghệ tên nam điện mạnh vật đẹp xao phạm dựng chính phủ lại giấy dũng công quát tay khánh trường cầu trong nhung cuộc thi học biển mình cảm quảng công văn trúc xao quát tay tờ tử sinh bánh phúc mình thư hoài hoài quát tên xanh thông mưa xây hay nẵng quốc cổ tôi mưa chào phạm thi tổ bay vui đàn xin kính chăm phải sẻ hoàn xin nhung độc dạy biển trả đơn sung chia trần giành xanh đi thành thuật con đường mạnh viết phép bánh đà hoài sinh lang loài tờ hỷ món nam ngữ kinh nam nhạc vâng phần sung ngành khó phối gió cổ minh mặt thanh yêu ngủ nga hay phải hạt tích pháp làm lời ngủ lại phép lịch vẻ chi tình sử tuổi sẻ nhung xanh chào ngữ phép phép báo ngữ lỗi quát màu mạnh dàng bình hay nói điện biển học lao nắng đỏ con thơ bão bếp nội yêu anh đời khăn chia đơn món quảng tự bóng đánh thư huế trang thơ thanh tờ quảng nhạc nghệ nhà loài phải nội cuộc phép quần mẹ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.
Language Keyboards With Source Code :