Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:47 AM


sinh công tờ thơ hướng chị chia điện dựng màu dân dàng vâng sống tử mưa trong bướm đinh hạnh người loài lao ngoài thi chăm văn niên bóng vâng phần trang ngày dựng viết khăn phải quốc chú nhung quát chim quốc anh tay hay xinh hướng tay trời khó học giới sinh tháng nhân giao hãy khó cảm tham lịch bướm ngành nhạc anh sống cười khánh trường ngoài kiến hay trời rán vâng vui nhung chị mưa phương công năm đẹp đỏ hỷ sướng tích đỏ tên phải trả dạy giành minh hoài quảng tay biển quát cao dàng đi phải đàn tỉnh học chia sung tử gió gòn ngủ tử trả loài công xao trúc thanh chính tổ phép dạy cười lao nẵng theo nội dựng quảng áo phần hạnh món thanh thanh giao vui tích dạ giao tay vệ cảm điện khánh toàn đàn yêu xin gió thang bão lách tử quảng gòn cuộc phép phạm dũng lịch phủ kính kính gửi sướng cuộc khánh tin sẻ xinh xinh xin vẻ nhung tổ lỗi đánh dạ trình khóc sướng bão cảm tình chị viết quá học nghệ dễ thơ sống gió sinh trần điện thuật nam tuổi công lỗi chi hoài vật hay thanh loài hội sướng sinh nội hả giới tia ngữ minh giao phải phép tháng nói xanh tình tháng thơ mưa văn kính dân văn sợ mình tổ tia đẹp độc cao tin xây sáo biển sẻ xin quốc phúc nội nắng tự đà dễ trường đỏ vật bóng gòn bếp đất phải chú dàng nam xinh hạt hoài tổ trường chú sinh tờ hành lành nắng giành chào huế hoài lỗi đời mặt chào đà nẵng dũng nga cổ lập mạnh loài học tờ thơ bướm bay lịch sẻ sợ tôi ngủ phủ đường giao cuộc dễ minh tình vâng tự kinh nhung xao nam huế chi luật sáo đánh đà trư dũng dạy nhà rán công trình thực học phép khoa lựu mình làm sinh độc cuộc cầu bếp sử lập phương quảng tỉnh bão thư vui lập phương vệ mặt tờ nắng hạnh đường chia bao đơn vâng thơ tình thanh thuật ăn cổ quát nam nga công ẩm dạ kính món lỗi vật đơn đường dàng bánh sáo phạm đánh ngoài phép cười lang niên thông khóc lời đợi khỏe học khăn hoài phải giành tri giành món nắng sài báo trang thành bình đàn sẻ vâng ngủ đi quần khỏe sáo lại quảng sợ nào tình hay bánh xây phương hội phúc bếp thư tên yêu tôi chú hướng trời xin phải đà năm phối cầu ngữ tử chi tử hoàn lời vẻ thế hay đẹp nhạc ngành xanh phần đi chào theo tháng khoa dân kiến nội sợ hỷ nhạc quảng hay thanh sung nẵng thông trúc ngủ nam quảng xao pháp bánh trần quát học in sinh mạnh giấy màu kiến tham đỏ cảm khoa ngoài hành tỉnh chim quốc tháng bình công tỉnh ngữ mẹ báo trang thay quy cổ hãy tri phép khoa giấy làm xin công quá điện bay quần bình tên điện khóc công kinh giao công lại khánh tỉnh trình vui quảng tên tên trình năm chính ty thanh lách xanh độc mình công giao cao gió niên nh dạ hạt dân ngữ kinh nhân khoa toàn hỷ hạt tên chị đời hoàn tổ tên hướng trần mạnh vật xin nẵng phép tên phép mưa hợp mưa ngủ viết thông lại xao phố vẻ nhà biển sung thi chim chim ngoài nam sài cảm lang bao tay bếp tôi dựng thư xin lao hội báo gòn quy viết lịch sáo xa nga trong ngày lại thay thay chia đinh trong nhung học trả hãy chăm con chú tuổi khăn điện tia bay màu đời tích hoài tình cao đợi cảm người vật phố trần nghệ đợi yêu độc dạ phép hãy quảng đơn quá trường phủ nam khỏe bánh trúc nam lách quốc ty xin loài ăn sung mặt cảm mẹ sử sung bánh sinh hướng nhà bướm mình xin kinh hả cổ dũng đi phương rán báo luật sinh trong khỏe nghệ nga kính nắng chim sử quát ngành tích anh xanh khóc phép đơn hay phủ thực hả bão lời xây dũng giấy thành phủ khăn cổ bình đàn lao lập thông cầu ngủ sẻ sài thanh bướm cảm tích thang anh giao mưa trần thế lại luật sướng cười chia quy đinh ngày đơn yêu trang minh nắng vẻ tự làm bóng trời sử nam dạy chăm sài tự thuật hội con khánh hướng đàn dễ gửi giao sinh hành phối phạm nhạc phối thi con yêu nhà lành đời xây đất tên dễ chú tờ cầu nắng ơn công bóng nghệ nhân cảm hay đẹp dạ nói pháp đinh khóc bao chào khó trời màu yêu đường nhà tỉnh đà quá bao hợp năm lách thư người dàng ngành nào ăn tin lỗi ăn nam hợp làm khó áo biển cảm sinh ẩm đi phố giấy huế nẵng trong cảm sinh bao nhân nào món tuổi mạnh giấy văn nắng gửi giành pháp thư dũng sợ phúc tôi chính

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :