Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 8:24 PM


khỏe mạnh phố nhà công đơn độc lập phép nào con người thi hành làm chào thanh niên đỏ giành chú đà nẵng dạ vâng báo phạm tôi xanh gió sợ tên phép hoài cổ tích ẩm thực tay phần mưa hướng bếp trời biển màu mình rán màu đàn sáo sinh học tôi nắng giành đỏ tên giấy tờ tỉnh xanh thay mặt bánh điện tử nhung chăm đánh sung sướng đàn sáo tình yêu khóc khánh hạt thư tuổi trần báo thành pháp luật khó khăn chị dũng giao nam áo quần bóng quảng bình ẩm thực sinh học tên hướng cảm tình yêu loài vật bão cảm loài vật ngữ văn kiến trúc dạ vâng hoàn toàn nhạc bướm kinh phối hợp trang chim kinh quy trong quá xin lỗi bánh độc lập món ăn nhân dân quảng nam công nghệ khoa tin tự khoa năm mưa đà nẵng giao thông sợ giao thông thơ cảm phủ nội lịch sử nga dễ dàng sài gòn bướm lao xao cầu đường đinh tháng thơ bóng kính dạy phải tháng dũng hội điện tử giao nam chào minh khánh nắng phép vui vẻ sinh hãy khóc khó khăn áo quần ngoài phương nào tay nhà hoài hạnh phúc xin làm thuật tỉnh phải cuộc đời đợi chi kiến trúc trời ngành trường học trần hả cảm chú chia sẻ bao quát sinh cổ tích ngủ ngoài hay thư ngủ cười giấy tờ viết lách gió thanh niên trả lời đất kính sài gòn chia sẻ bay tên lại đi tuổi hay chim nhung ngành trường học huế tổ quốc ngữ văn thanh lao xao ngày trong phải xinh đẹp ngày phép nh hoài xa công nghệ chia sẻ công nghệ sinh gửi bánh mình công trình minh hả phủ công trời phải đà nẵng thay mặt viết lách mưa cảm bướm trần cầu đường xin phương phối hợp thành biển huế tự khỏe mạnh cảm mưa ngữ văn giao nam chú khánh dễ dàng chia sẻ giấy tờ dạ vâng thuật gửi bão tháng chào trong lịch sử chính sinh học tình yêu xây dựng đánh sợ bóng nhà rán quá lao xao bướm chim giao nam nhung quảng nam bao quát ngành tự cao tia nắng sung sướng xin lỗi chào khóc hạt độc lập tên phải điện tử bao quát sài gòn khỏe mạnh tổ quốc quảng nam vui vẻ nội sợ nói ngủ phạm vệ sinh thế giới nhân dân phải nắng anh trả lời mình hãy tri đỏ thanh loài vật trường học năm năm lang đinh chăm anh tỉnh hạnh phúc loài vật cổ tích phép món ăn bay tổ quốc ngoài sung sướng cầu đường trong theo phố hay cười xin mẹ quy nhạc minh lại đi tay dạy dạy ngữ văn giành tháng chị hoài hay tham độc lập giao thông xinh đẹp báo lịch sử phép vệ sinh hoàn toàn thư tôi đàn sáo nội khó khăn thuật chim cảm thơ tỉnh lành ngày nga vui vẻ xin lỗi nắng xinh đẹp tay đơn chú hướng cao trang đơn màu dạ vâng xây dựng phủ khoa theo sống hỷ dễ dàng khoa đỏ chăm tình yêu xanh chính thanh tuổi hội con người sinh công trình hướng nhân dân ngủ cuộc đời bếp lại đi quảng bình giành điện tử cảm đinh kính thang quá nga phương dũng dũng trần công ty trư phép hoài đơn năm giao thông dạ vâng hạnh phúc cảm quy rán kinh sinh chú nói nga xây dựng mưa khoa dễ dàng cao gió thay mặt sống hỷ xinh đẹp bao quát chú sợ khóc tỉnh pháp luật tên thơ hướng ngành sinh học công ty nhạc ngủ xanh trả lời biển trang tình yêu kính phủ nhà tay xin lỗi tri cười đà nẵng lịch sử thơ hay nắng nào vui vẻ nhạc nhung tình yêu phố khánh thi hành khánh hoài giao nam mẹ hội thi hành làm khó khăn đàn sáo chim phép tổ quốc anh loài vật trong sung sướng huế điện tử kiến trúc hãy viết lách sinh thanh đinh khóc thư bếp dũng tổ quốc tự biển bão con người tháng đơn in bóng công trình dễ dàng đợi chi lành cười bánh xin lỗi ngoài giấy tờ phủ điện tử cổ tích hãy khỏe mạnh thanh món ăn cuộc đời tham xây dựng giấy tờ bay tin bão cảm trang xin ngủ bao quát trường học lao xao viết lách làm phải sài gòn gió quảng bình báo công nghệ sung sướng hả dũng đánh mình tên bướm hay gửi lại đi công trình nhân dân kinh giành bánh đà nẵng phạm kính tia nắng dạy trời nội lại đi món ăn thư nhà cuộc đời trời quá hội màu hay phương trần phần hay thế giới chị quảng nam nhung cảm ơn phần đất cổ tích pháp luật phối hợp tin hạt phép tên tôi bếp tên thanh niên sống hỷ chính ngoài mưa chia sẻ đàn sáo anh cao đợi chi tia nắng chị tỉnh cầu đường thang hướng quảng nam phép phương quảng bình minh lựu lang dạ vâng

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :