Thai Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 4:46 PM


จะ ขัน ตะเกียง ซ้ำ คลุม จริง เกิน เกรง โคม จ้าง ใต้ เขียน ดอก เท็จ โดย เดี๋ยวนี้ โกรธ เตียง จังหวัด ค้น เกี่ยวข้อง ตาม ทีเดียว ชนิด ขอรับ ก่อน ความ ธรรม ทัน เกี่ยว ช่วย เช่น กรกฎาคม ทองคำ คับ ทั่ว ทิศ ถูก จำพวก กระจาย ไข่ กลม เคลื่อน ต่อ ชัด จดหมาย ขาด ทหาร กรม ตอน ขึ้น ช้าง ตรัส กระมัง กลาง แจง เช้า ชัวร์ ตลาด ฉะนั้น น้อง ใคร กระทำ เกิด นัก เด็ก เคย ธาตุ เชื้อ เข้าหู ควาย ช่อง เจริญ ทรง เจ็ด เจาะ กาง ไฉน เดือด เช่น ด้าน ขัด ต้อน ธรรม ครบ เงียบ เกล้า ติด ขัด เดิน ตู้ โชค ขว้าง ตัดสิน ตุลาคม เจ้า ขาด เช่น ธรรมเนียม กระด้าง จีน ต่อ ซึ่ง ค่ะ เกวียน ทาบ ดำริ ด้าน กิจ เที่ยง แดด ฉลาด ครอบครัว ทั้งปวง ครู ทั้ง ขณะ ธรรมดา งาน ดับ เกี่ยว แทบ ตรา ค่อย เช่น ตลาด ตำแหน่ง ถั่ว ใกล้ แดน ของ กุมาร ตะวัน เคลื่อน เจริญ เช่น ครอง แถว เช่น จัด ขัด เชื้อ แจง ไข่ ท่อ ติด เขต ขวาง จำพวก เกิด ไต่ ทาย ต้อง ตาม ชัวร์ เท่าไร จันทร์ เตือน ดำเนิน ครั้ง เกียจคร้าน ทรง ตัว ข้าว เท่า ทำไม ธรรม ไทย ถวาย จน ครบ เก็บ ตัวอย่าง ขัน ทับ ครั้น โกร่ง กรุง ก่อน ขว้าง ถ้อย กระทรวง กรม ชื่อ เช่น ก้อน ถูก โคม เกี่ยว ท้าย เกี่ยว คือ ต้อน ท่าน ทราบ เกือบ ขาด คอย เดี่ยว ขยาย แตก เก้า ชนิด จดหมาย เตรียม นอก ชัก ข้าง ชวน เถิด น้อง งาน แทน เกรง ตา จับ กำลัง ตำบล ขาด แดด แทน ชั่วโมง ขวด ช่าง แทน เดือด ขัน ซึ่ง ฉัน เข้า ต่ำ ธาตุ เคียง คูณ ตอน ตั้ง ต่อ ต่อ ค่ำ จริต ทาย เจ็บ ทดลอง เจ้า ญี่ปุ่น เถียง ธุระ ครู นคร ตั้ง กิจ ถอย ถนน ดุจ ขัน ดอก ดิน เชื้อ กาง คูณ เกิน ขัน จับ ต้อน กษัตริย์ ซื้อ ดับ แต่ง ครอง ฉะนี้ ทิศ เจาะ ทรง กรรม เท่าไร เจ็บ กัน งอก ซ้ำ จันทร์ ฉบับ ช่าง ทาบ กอบ ดวง เดือน แทน แดง จริต เก้า เกียจคร้าน ขอรับ ซึ่ง โคม ตอน ทองคำ ของ เท้า นอก ครอบครัว ชาว กรุง คับ ต้น ชายหาด ตำบล เกี่ยว ที่ จำพวก ด้าน กับ ครั้น เฉพาะ ด้วย เจ็ด ง่าย ธรรม แทน การ ไข้ ขวด ไทย เคย โทษ ตาย ครบ ท่อ ชลประทาน คือ ใคร ขว้าง เคือง ก่อ ตรา กุมภาพันธ์ นัก ทุก แถว ครึ่ง ขาด ขณะ ข้าศึก ต่อ ถูก ถ้อย กระทำ ค่ำ ข้าราชการ ท้าว ฉบับ ตรง กระดาษ เทวดา ทำลาย ครอง จริง ค่า ถวาย ไกล ข้อ แดด ทิ้ง กระมัง เกี่ยว ทะเล ทรง ท้าย ขนาด ทวี ทหาร จำเป็น กว่า เช่น เขา กำไร ฉะนี้ คราว เก้าอี้ เฉพาะ เดิม ครึ่ง แจง ดอก ทั้งปวง เจริญ ขอบ ขาว การ นอก คุณ ชัด ตอน ดับ ตั้ง ใช้ ข้าม ทวี แก่ ทหาร กระทำ เดี๋ยว เกรง ครบ ใช่ ก้อน เคลื่อน ทอด กระจาย แทน แทน นัก กำไร ชัวร์ กุมภาพันธ์ ตัด คลาย เชื้อ ท้าว กว้าง คูณ ไฉน กระมัง ทรง จันทร์ ตาม ขาด แจ้ง เธอ ทั่ว กู้ เถียง ทับ ทุ่ง ชวน ถนน ช่อง ขัด ทุกข์ ควาย ขัน กิจ กันยายน จักร จ่าย ทรัพย์ แต่ง เที่ยว จัง ครู ดำริ แดง เกี่ยว เกี่ยว กล้า ต่อ ขวด เชื้อ ต้น ควร ชีพ นก ฉัน คอย ท่อ เขา ไต่ ตึก ท่าน ข่าว ข้าศึก ชั่ว กษัตริย์ ตะเกียง เช้า กรกฎาคม ตาม เทียม ทาน ดัง ชั้น ธรรม กา เทียบ คน ต่อ ชีวิต แดน แข็ง ข้าราชการ กาชาด โชค กะ ไกล ชี้ กุมาร เขียน กำลัง ฉบับ เท กระทรวง ขณะ ชั่วโมง ชายหาด ทวีป

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :