Thai Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:07 PM


เถียง นคร ดำริ ฉะนี้ ของ ครั้น เดือด กรม ตรัส เดี๋ยว ขณะ ฉบับ ข้าราชการ ถ้อย ถอย ทิ้ง กลม เชื้อ จริต ซึ่ง ขว้าง กันยายน กรกฎาคม กอบ ด้าน กับ ทราบ กระมัง กุมาร ใคร ครึ่ง ทิศ ถวาย จำพวก ครบ ครอง ดัง ครบ เช่น ทวี ทั้งปวง ขอบ เกิน ซ้ำ เช่น เทวดา ตัวอย่าง ทหาร เฉพาะ ชัวร์ เกี่ยว ทีเดียว เช่น โชค ใต้ ต้อน เจ้า คุณ เคลื่อน แดง ถูก ทาบ ข้าง เคียง ควาย ไทย ไกล แดน ทุ่ง ตู้ แจ้ง แทน ใช้ เกี่ยว ชวน ก่อ คอย ชัก ขาว เชื้อ ฉบับ ขาด ไทย ถ้อย ครึ่ง นอก คูณ กระทรวง ท่าน ทับ จ่าย ตะวัน ธรรม ต่ำ จ้าง เขียน ท้าย ทดลอง กระมัง ดำริ กำไร กระจาย ทับ จน จีน กระทรวง เดือด ดอก ชื่อ ทรัพย์ เกิด น้อง แทน ตลาด ข้อ ตอน จดหมาย เช่น ตัด แดด จะ จันทร์ ค้น กุมาร ทองคำ แจง ช่วย แจง ทั้ง เช่น เดิม ธรรม ชัด ครอบครัว ท่อ แต่ง กำลัง จังหวัด เจาะ เจริญ ข้าศึก ตรง ตัดสิน กษัตริย์ ดับ ชี้ ฉบับ เชื้อ ถูก เข้าหู โชค ชายหาด เดี๋ยวนี้ ขัน เดี่ยว ครบ ธรรม เข้า เดือน แก่ คราว งาน ไข่ เกี่ยว ขาด แทน ญี่ปุ่น เก้าอี้ จริง ต้อน ถั่ว เถิด ชัด ทรง คน เกิด ขัด ตอน เขา ไฉน ทวีป ดับ ช่าง ซึ่ง ทั่ว นอก กิจ ตั้ง ตรา ชวน ต้น คูณ เช่น เจ็บ ฉัน เกรง เจริญ ไกล ทหาร ขัน ทำลาย จำเป็น ไข้ ธรรม เคือง กำไร ค่ะ จริง เกี่ยว ท่อ เตรียม ครบ คลุม ทรง จับ เท่าไร ตลาด ค่อย เจาะ ไต่ ครอง เธอ ต่อ ขณะ ทรง ขัน ใคร กระมัง ทรง ไฉน เกียจคร้าน กรุง จักร เตือน ชีพ แดด ตำแหน่ง ท่าน ไต่ ก่อน เกียจคร้าน เกี่ยว แทน ตะเกียง คอย ของ กรม ขวด เกี่ยว ครั้น ต่อ ชายหาด จัง ตาม กุมภาพันธ์ เจ็บ เท่า ด้าน เจริญ แตก กระทำ ขึ้น ขวด กิจ ตะเกียง ความ ขณะ แข็ง กระจาย ข้าราชการ กลาง จำพวก กำลัง จันทร์ ช่าง ฉัน ฉะนั้น ครอง ทอด คือ เชื้อ ข่าว ขัด ทาย นัก แถว แทบ ตั้ง ชั้น ตุลาคม ถนน เกิน กะ ต่อ แทน ด้วย ทะเล โดย ธาตุ ง่าย เท ท้าย ขัน ทั่ว ทาน ธรรมเนียม ใกล้ ข้าว เที่ยว ใช่ ตรา ตาม เช้า น้อง เคลื่อน ขวาง ทำไม เช่น กรกฎาคม ดอก เทียม ธรรม โกรธ ค่า นัก ต่อ กว้าง แต่ง ขยาย ขาด แทน ช่อง เดิน ขาด ตอน งอก กิจ ตั้ง ขาด ขัน เจ้า ครู ชั่วโมง เถียง ช้าง ฉลาด ตัว เท่าไร เคลื่อน ชลประทาน แดน ตาย เจ็ด จดหมาย ตำบล ดับ ครอบครัว การ ขอรับ ต่อ ธรรมดา ทหาร ซึ่ง ทรง ทาบ เขียน ดุจ เกล้า นอก ต้อง ขวด กว่า ขัด เกี่ยว ขว้าง กษัตริย์ ก้อน เก้า ครั้ง จันทร์ กัน ต่อ ชนิด เจ็ด เฉพาะ เทียบ แทน เท็จ ขาด ซื้อ ครู ค่ำ จัด โกร่ง กล้า เกรง เขต ชั่ว จำพวก คลาย ก้อน ตำบล ต้น กระดาษ ทุก เก้า ครู กาชาด ทุกข์ ท่อ ท้าว เขา ตาม ถูก กระด้าง ควาย เก็บ ฉะนี้ ดำเนิน ดวง แถว ติด ข้าศึก กระทำ คับ ชนิด ช่อง จริต โคม ถวาย ขอรับ คูณ ที่ ชั่วโมง ดอก ด้าน ข้าม ขว้าง โทษ ทวี เกือบ กุมภาพันธ์ ทองคำ เช่น คับ ชีวิต ก่อน คือ ดิน กาง ธุระ ควร ชัวร์ เท้า ตอน ตึก เตียง ตาม ธาตุ ตา แจง เกรง กรุง จับ กระทำ การ ต่อ ขัน ติด นก แดด เคย ทิศ ชัวร์ กา แดง ขนาด เที่ยง ขัด ทัน เกี่ยวข้อง กู้ ท้าว โคม ชาว ทาย โคม ซ้ำ เกวียน ค่ำ ไข่ เคย ถนน กรรม เช้า นัก กาง ต้อน ทั้งปวง เงียบ เกี่ยว เชื้อ งาน เด็ก

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :