Thai Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:42 AM


ตุลาคม นคร น้อง งาน เกี่ยว ต่อ ขว้าง ทหาร ทับ เท่าไร แทน เทียบ กระทำ กว่า ตาย เจ็บ คุณ กาง ท้าว เกี่ยว จริง กระดาษ ตะเกียง คับ ขาด ทะเล ตะเกียง กุมาร ทาน ธรรมดา แดง เดือน เขต ตัด ด้าน ขยาย ไฉน ไกล กรกฎาคม ชายหาด เถียง ท้าว ครึ่ง ทำไม ฉัน ทองคำ ฉลาด กระทำ เดือด กรกฎาคม ช่าง เกิน แถว เชื้อ ทุก กำลัง ดำริ คูณ ตาม ค่ำ การ เช่น ชั้น เกี่ยว ตอน โกรธ จะ แทน เกี่ยว เช่น ควาย กิจ คือ แก่ แต่ง ตาม กันยายน ต่อ เกี่ยวข้อง เธอ ทาบ แดด ด้วย ทอด เงียบ กระมัง ใกล้ ฉะนี้ กระมัง ตัดสิน เท้า ชั่วโมง เตียง เฉพาะ กิจ ต้อง ดอก ทีเดียว ถ้อย ครบ ตั้ง ชีพ ต้อน แจง ตั้ง ก้อน ไข่ เกี่ยว ต่อ กระมัง ใช่ ทั้งปวง แทน ตอน ถนน ชีวิต เช้า จับ ใต้ แทน ตู้ เจริญ เด็ก กา ขาด ขาด ขาด ทิศ จ่าย ชัวร์ ตำบล เท กรรม ซื้อ กษัตริย์ ทราบ คอย ดิน ท่อ ชื่อ กลม เที่ยว ตลาด เจริญ ตั้ง ครบ เชื้อ โกร่ง ขวด เจ็ด ขณะ โดย ตำแหน่ง ท้าย ไต่ ก่อ คราว ทาย ค่ำ ทรง เทวดา ดำริ เท่า เกี่ยว ด้าน นัก ติด เคือง ต้น กรุง ตัวอย่าง แจง ถวาย ทั่ว จริต ครู แข็ง แทน ตาม เช้า เกรง กัน เท่าไร ไกล ข้าศึก ตรัส ครู กาง ความ ดับ ตา ค่อย จันทร์ ฉะนี้ ฉะนั้น ขัน ช้าง ขอบ คลุม ถ้อย ก้อน ข่าว เทียม ช่อง คูณ ข้าศึก กระทรวง โคม แดง ทรง ซึ่ง เข้าหู ทุ่ง แทบ ญี่ปุ่น ธรรม ช่วย เช่น ท่าน ครึ่ง เกียจคร้าน ฉัน เจ็ด เขา ขว้าง เถิด ทั่ว ขัด ขัด จำพวก ชนิด ตะวัน ถนน คอย ต่อ เดี๋ยวนี้ ดับ แทน ตรา ครอบครัว ขึ้น ต่อ เตรียม กุมาร ตอน ฉบับ แดด เกียจคร้าน ชวน ทองคำ กระจาย ถูก ถวาย เกวียน ตลาด ขณะ ดับ ตัว เช่น ธาตุ เคย ดอก ครบ โชค ขวด ถั่ว ขัน กระทำ ค้น เจริญ ซึ่ง กรม เกี่ยว เถียง ก่อน กะ ขณะ เดือด ครอง ธาตุ กับ ชวน ค่ะ น้อง ครอง เก็บ จันทร์ ธรรม กาชาด แดน ชนิด จำพวก จน กรุง ชัก ครั้ง ครอบครัว นัก ติด เกี่ยว ซ้ำ ทวี ทหาร จับ ชัวร์ แดด เดิน แจง คูณ เข้า ทรง ต่อ ถอย ทาย จันทร์ ทั้ง นัก ไทย ดำเนิน ชั่ว งอก เจ็บ ใคร นอก ข้อ เคลื่อน เช่น ขัน จดหมาย ทหาร ขาด จีน คน กระด้าง จัด จัง เกิด ถูก เดี่ยว นก เดิม ถูก ก่อน ไต่ ทวีป ธุระ จักร เจ้า ต่ำ ขัน เที่ยง เก้า ขอรับ ทวี กล้า ชลประทาน เฉพาะ ธรรมเนียม เคย ชาว กระจาย ท้าย ไทย กำลัง ครั้น ธรรม แตก เคลื่อน ซึ่ง ครั้น กุมภาพันธ์ เช่น ท่อ เกรง แทน โทษ ใช้ ขาด ดัง การ ตรง ดอก จ้าง แดน ขัด เก้า ข้าราชการ ช่าง เท็จ เชื้อ เดี๋ยว ทรง กว้าง โคม จังหวัด เกือบ เช่น ทัน ไข้ กรม จำเป็น คับ กำไร ซ้ำ ที่ ขว้าง คือ เกล้า ธรรม แจ้ง กุมภาพันธ์ ทรัพย์ กระทรวง ข้าง ตึก เจาะ จดหมาย ฉบับ ต้อน ข้าว เชื้อ ชัด ดุจ เจาะ ทุกข์ คลาย ตอน กลาง เกิด ตาม ขัน ต่อ ควร งาน เขียน จริต ทาบ ใคร ทับ ต้อน ตรา แถว เขา ฉบับ เกิน เคลื่อน เขียน ชัด จำพวก ง่าย ค่า ชายหาด เชื้อ กอบ ชั่วโมง ของ เก้าอี้ โคม กู้ ไฉน ธรรม ครบ เกรง นอก ครู ตำบล ควาย ขอรับ ขวด ไข่ ทรง เคียง ขัด ครอง ทิ้ง ช่อง จริง ชัวร์ ขวาง ของ กษัตริย์ ด้าน เตือน ทดลอง ขาว กำไร ข้าราชการ แต่ง ดวง ทั้งปวง กิจ ต้น ขัน ทิศ ท่อ เจ้า ชี้ เช่น ทำลาย โชค ข้าม นอก ขนาด ท่าน

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :