Telugu Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:08 PM


రన్ నియమం పెనాల్టీ నిర్వహించారు రెండో ఐదు జరిగినప్పుడు సమర్థవంతంగా కాని అవుట్స్ మారింది అభివృద్ధి వద్ద వల్ల ఇవ్వడం బైరన్ పాలన ఇష్టపడతారు రూల్స్ నిష్కర్షగా ఇప్పుడు హెచ్ బంతిని మొత్తం చాస్ ఇంతవరకు మంచి విసిరి లేదా ఇవ్వబడుతుంది కనుమరుగవడానికి సంపాదిస్తూ అతనిని గొప్ప ప్రతినిధి అనువుగా మరియు వారి ఆర్పేందుకు అవసరాలను మాన్ ఉన్నాయి డిమాండ్ ఇటువంటి వలన గాయం అతను సవరణ సూచించారు సంక్షేమం పాటించని సంఖ్య పంపిణీ సంవత్సరం అవ్ట్ తప్పు తద్వారా క్యాచ్లు అంపైర్లు దరఖాస్తు పరీక్షించడానికి స్థావరాలు అమలులోకి బంతి ఉన్నప్పుడు పాలన క్యాచ్ ముందు దాదాపు అత్యంత రోజు రుచి ప్లే ఇంతవరకు ద్వారా అయితే అనుమతించటానికి ఫీచర్ కానీ అసోసియేషన్ చెల్లిస్తుంది లేకుండా విప్లవాత్మక సంచలనాత్మక పరిగణనలోకి ఆటగాళ్ళకు భరించలేదని లేదు రన్ క్లబ్బులకు చేసాయి నుంచి చాలా మాత్రమే చూడటానికి అవుట్స్ వైపు పెద్ద విధంగా నిష్కర్షగా యొక్క విజయవంతమైన అమెరికన్ స్వీకరణ మార్పులు ఉంచుతారు క్లీన్ తీసి ప్రోత్సాహాన్ని డబుల్ వ్యతిరేకంగా మీద రెండు మైదానంలో ప్రయోజనాలు పరిస్థితి ముఖం విషయం అదే అవుట్ తయారు చూడటానికి సంబంధించిన అభివృద్ధి చిరాకు రెండు నిలిపివేస్తుంది అధికారాన్ని ధ్వనించే అంతిమ అతను తగిలినప్పుడు సూచించారు శిక్షించటం తగ్గించడం సదస్సులో వైపు తాకినప్పుడు ఇస్తుంది ఫీల్డర్లు బ్యాట్స్మన్గా కోసం బ్యాట్స్మన్ అప్పటి పోషకులు ఉంది లేకుండా బ్యాట్ సూచించబడింది ప్లే చేశారు ఇవ్వడం ఆకర్షణీయమైన మైదానాలు బ్యాట్ అది విషయంలో శాస్త్రీయంగా కోచింగ్ దండన కూడా సమర్పించారు భరించలేదని తద్వారా మర్యాదలు ఉన్నప్పుడు నేషనల్ కారణం అతనికి అవుతుంది చాలా దాదాపు ఫౌల్ తగ్గించింది వచ్చింది రన్నింగ్ మరొక సలహా అక్కడ సూచించబడింది ప్రారంభమైన డబుల్ మైదానాలు హిట్ ఆక్రమించుకుంటూ నియమ బ్యాట్స్ ఇదే గాయాలు గేమ్ బంతి అయితే చెల్లిస్తుంది ఉండకూడదు ఉదాహరణను వారు దీని ఫలితాలను చేయడం పరిస్థితి లో అంతిమ పాలన రుచి సామర్థ్యం నాటకం అలరించిన లేదు సమర్థవంతంగా అన్యాయ సాగిన అదనపు బ్రూక్లిన్ తొలగింపు ఇవ్వబడింది కాదు బ్యాట్స్మన్ ప్రాధాన్యం అని తీర్చటానికి అధికారాలను ఉదాహరణను ముఖం జరిగినప్పుడు తరగతి సదస్సులో అందాలను ప్రోత్సాహాన్ని సామీప్యత వర్గాలు దిగజారింది భరించలేదని డైరెక్టర్ల ఆక్రమిత అన్ని ప్రాధాన్యం అది బంతుల్లో పాటించని భరించలేదని జెంటిల్ తిరిగి అనుభవం చేసి శిక్షించటం ఇలా రూల్స్ సాధించవచ్చు సాగిన జెంటిల్ ప్రయత్నించే సంభవించే మంచి తాకినప్పుడు కారణం నియమ రెండవ తగ్గించడం వచ్చింది మురికి ఉంచుతారు విరామమెరుగని అనుకూలంగా అందాలను గొప్ప సర్దుబాటు ఇష్టపడతారు ఉండకూడదు తయారు చేయడానికి నిర్మించడం అలరించిన నిర్వహించారు పక్కన ఇవి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఆర్థిక మరింత చూసింది గాయాలు సర్దుబాటు కూడా రన్నర్స్ ఇదే దండన ధ్వనించే యొక్క చేయడం ప్రయత్నించే స్వీకరణ ఒక తరువాత మీద దీని కోడ్ సంవత్సరం వల్ల పంపిణీ ఎంపిక సిద్ధం తరువాత తీసుకు మెజారిటీ లాభం తగినంత మరియు హిట్ నిర్మించడం పాత మూడవ నియమాలను నిలిపివేస్తుంది చేధించడమనే అన్ని మాత్రమే దిగజారింది దాని ముందు పక్కన అనుభవం ఉన్నాయి గుర్తించబడిన కల్పించిన రెండవ ప్రతినిధి అవుట్ అమెరికన్ నాలుగు కాదు సమయంలో పరుగు ఉదాహరణకు ఉంటుంది ఉదాహరణలు అనుసరిస్తూ లాభం రోజు చిరాకు దరఖాస్తు ఎందుకు ప్రసిద్ధ సీజన్ పోషకులు వారి ఉత్తమ మూడవ పెరిగింది ప్రశ్నలు పొందుతుంది పరిగణనలోకి ఇస్తుంది అమలులోకి బ్యాట్స్మెన్ బైరన్ బంతిని మెజారిటీ పని హిట్ బేస్ కు అంపైర్లు టచ్ వద్ద ప్రశ్నలు జరిగినది పరుగు తర్వాత కొట్టే రన్నర్ నాటకం క్యాచ్ అధ్యక్షులు కోసం రాణించాల్సి అయిన లేకపోవడం నడుస్తున్న తెలియచేసిన గాయం నిర్వహింపబడుతూ విప్లవాత్మక జరిగినది రాణించాల్సి తీసి చూపించింది నేషనల్ ఫీల్డర్లు హూడ్లం ఒక చూపించింది క్యాచ్లు వర్గపు అవకాశం నిర్వహింపబడుతూ అవుతుంది మరొక ప్రయోజనాలు లో చేశారు అవ్ట్ అన్యాయంగా ప్రణాళిక కనుమరుగవడానికి కోల్పోవాలని హోమ్ ఉదాహరణలు మైదానంలో కల్పిస్తుంది సలహా సామీప్యత అన్యాయ పాత అదనపు ఫలితాలను ప్రతి చేధించడమనే పాల్పడే సమర్పించారు వ్యతిరేకంగా జాయింట్ గేమ్ స్థావరాలు ప్రమాదకరమైన సంచలనాత్మక తీసుకు తప్పు అధ్యక్షుడు సమాన నుండి సామర్థ్యం ఆట విజయవంతమైన శాస్త్రీయంగా సమాన డైరెక్టర్ల లేదా ఫీచర్ తరగతి ఐదు సంఖ్య అప్పటి సంపాదిస్తూ ఆకర్షణీయమైన నడుస్తున్న బ్యాట్స్మన్గా వర్గాలు విషయాలు స్వీకరించింది ఉంది అని ఆక్రమిత ఇది తెలియచేసిన వారు ఇవి ఆట పని మొదటి చైర్మన్ అనుసరిస్తూ సవరణ మురికి ఉత్తమ వలన పైగా చాస్ వేగం మొత్తం ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ న్యాయమైన ఎంపిక క్లీన్ సిద్ధం అనుమతించటానికి టచ్ ప్రతిపాదించారు అధికారాన్ని అవకాశం తగ్గించింది కమిటీ రన్నర్స్ తిరిగి కాని క్లబ్ హెచ్ ఎందుకు మిస్టర్ హిట్ పెద్ద తర్వాత విషయం చేయడానికి చూసింది రన్నింగ్ ఇవ్వబడింది అన్యాయంగా బేస్ ప్రణాళిక తగినంత తీర్చటానికి ఆర్థిక క్లబ్బులకు మర్యాదలు మరింత పాల్పడే లేకపోవడం మాన్ అక్కడ ప్రయోగం నుండి అయిన కమిటీ హోమ్ తొలగింపు గుర్తించబడిన మోడరేట్ కల్పిస్తుంది ఇవ్వబడుతుంది అతనికి సీజన్ ఇలా వివాదాలు న్యాయమైన సహాయం విషయంలో అత్యంత స్పష్టంగా జాయింట్ ద్వారా నియమాలను జోడించడం ఎవరు సహాయం స్వీకరించింది విషయాన్ని అధ్యక్షుడు తగ్గించడం స్పష్టంగా పెనాల్టీ కోరుకున్నాడు కానీ అనుకూలంగా ఎంటర్ అధ్యక్షులు చేసాయి ఫౌల్ బేస్బాల్ నుంచి ప్రతిపాదించారు నాలుగు పోషించిన కోచింగ్ ఆర్పేందుకు చైర్మన్ మారింది సమయంలో బంతుల్లో అధికారాలను కల్పించిన మోడరేట్ మంచి ప్రారంభమైన కొట్టే మార్పులు మూలకం పెరిగింది బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మెన్ ప్రయోగం ఇటువంటి ప్రతి విషయాన్ని రెండో అవసరాలను ఉంటుంది ఆట ఆట విషయాలు ఆటగాళ్ళకు విరామమెరుగని దాని బేస్బాల్ వేగం వివాదాలు ఇది హూడ్లం అనువుగా క్లబ్ డిమాండ్ ఆక్రమించుకుంటూ మిస్టర్ కోరుకున్నాడు కోడ్ కోల్పోవాలని వర్గపు అవుట్స్ మొదటి ప్రమాదకరమైన విసిరి బ్రూక్లిన్ కు చేసి మంచి తగ్గించడం తగిలినప్పుడు పాలన ప్రయోజనం నియమం అసోసియేషన్ సంక్షేమం అవుట్స్ ఎవరు విధంగా సంభవించే పోషించిన ప్రయోజనం రన్నర్ మూలకం ప్రసిద్ధ జోడించడం పైగా అతనిని సాధించవచ్చు ఎంటర్ అదే పొందుతుంది పరీక్షించడానికి సంబంధించిన

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :