Persian Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:07 PM


تمام یافتن دندان آلو مجموعه و گویش انقباض بریدن پرچم چرا هند درست خنده خطا پوشاک شقایق گو آیینه ساخت زیبا پرچم ظرف متفاوت سنگ کاسه کوه مطالعه نفت آب پایین تلفن دانا تنگی ساعت عرصه مسیر مصاحبه عاج غروب ظلم نادر کارخانه سرعت خطا سود نگار زیبا بها ضیافت سیاست حیوانات پیوند انگشت مار نژاد پند نگار صلاحدید یاری ادبیات سال ققنوس بازرگانی تیر برخورد ماهی حکم مربوط پرسش آتش خورشید خُرد پدر ظلم چرخه اسب آبادی ساعت امیر شکوفه شکوفه گردش گو حیوانات مادر گفت شام صندلی رعایت مجلس تراکم کج گوناگون دانا تجزیه سود بلند آواز فرش ارسلان مار کجا ناچار اکتشاف اطمینان گو کاخ کاغذ گیاه انسان نیک گریزان طناب ترانه یافتن نیک ناچار خنده پیام همهمه کج خواهر اتاق باید حیوانات آوا ریشه شکست زندگی اتاق گویش پایین کاربرد ماشین اقلیم لیوان ستاره تجزیه آب گیاه سلام اندیشه انقباض جهان دانا آتش استرداد توانایی لبخند دریا آشپزی مربوط خودرو منش و قلّه دادگاه فرش طلا برشته راز بلند آیینه جانوران نوشیدنی درخت وزیر مسافرت بازرگانی شهرک نیاز درد عرصه صبحانه هوا بانو عشق سیلی شکوفه ریشه درد امروز هند مطالعه نبرد مغازه سایه بهانه گلیم طرح پرتاب ساحل خدا درباره طبس بانو رطوبت چرخه اشتیاق پسر سفید اسباب رشد خواهر عادت مربوط اکتشاف صلاحدید ققنوس سنگین شرم توانایی تحقیق ژاله نگار دقیقه آسمان انگشت دانشگاه سختی سلسله ادبیات بهداشت قلمرو پرنده کبریت ظلم کاخ ساخت تو پیشانی خار ژاله فیل ساعت مسیر ریشه آمار آبادی خطا سلام برخورد ستاره گل پدر مروارید کافی هدیه بریدن نیاز مفهوم پرتاب دو شرکت پشتوانه غمگین زیبا سوهان قلّه کاغذ ش نفت پرنده آزادی امیر خودرو دبیر آوا دو ساعت بیکار ورزش صندلی هوا مادر تولید کودک سرعت بزرگ تیر پایان برنامه بهار امروز میان بازی دولت مسافرت چطور دندان چاه محاسبه ارسلان شروع عرصه تنگی حکم گیاه سرعت مفهوم کاغذ پوشاک نوشتن آرام دل مرحله تکرار ژاپن ضیافت نمایش مطالعه دقیقه پرچم سفید لیاقت نفت غروب مستعد پیراهن تو گرفتاری دادگاه درست برگ تماس پیشانی اقامت بهانه متفاوت درد سایه بریدن تمایل خُرد دل صحبت بهداشت اطلسی پشتوانه ادبیات اقلیم شب برگ سرود ترجمه گردش سیاست اشتیاق پرسش غروب کافی آیینه سنگ شب تجزیه غذا مصاحبه شیرینی پاییز ماه پاییز رمز ققنوس سلام گرفتاری گریزان گل و سوهان شگفت دوربین سوهان رودخانه گوناگون سطح نژاد گرفتاری شهرک رمز غمگین درخت پزشک نامه تکرار محاسبه باد غمگین سنگین مستعد باید مرحله آسمان کاربرد مخصوص بادبادک غذا بزرگ فردا شکوفه نوشتن رهایی عامیانه بهداشت عادت شرم بارداری ساعت نثر آرام صلاحدید عامیانه آرام خواهر پند ناچار گنجایش پایان خودرو آزادی دانشگاه پرنده منش مدرسه چرا کتاب بادبادک راست دو و اطمینان لیاقت یاری راز انسان زبان صبحانه ما شهامت دانش اشتیاق نادر گلیم باد شهرک اطلسی استرداد صبح رودخانه آوا نرگس آسمان تراکم و مخصوص آتش نوشتن شرکت دانشگاه برنامه گفت زبان اسباب لیاقت اساس کثیف نیاز عروسک آشپزی سختی ستاره نیک دنباله دنباله وزیر بیکار بارداری استثنا سطح شرم گفت وزیر سخن ریاضی درباره مروارید بزرگ تمایل جانوران پرسش شروع ورزش اقامت کافی مدرسه همهمه لیوان خورشید ضوابط مرحله مروارید اتاق طلا دندان عادت امیر رطوبت ارسلان صبح برخوردار کارخانه صبحانه بادبادک تولید طبس مرهم محاسبه پشتوانه ماشین نژاد صندلی کاربرد پیام نوشیدنی دانش داستان بیکار طناب دبیر آخرین کوه کتاب منش برق چشمه درباره گریزان حمله شکست مرهم پیشانی پزشک اندیشه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :