Persian Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 8:28 PM


پیشانی دانشگاه نیاز آیینه محاسبه ادبیات پرتاب گویش پند پایان سنگ دندان پایین طناب امیر مرهم اقلیم غمگین بزرگ مربوط پرنده امروز مجلس ضیافت نوشتن مادر دو شام چرا کوه درست کتاب پدر نفت ماشین حمله تو نگار بلند دانش ریاضی تجزیه جانوران سختی درباره شرم شیرینی مخصوص پیراهن اقامت کج بادبادک سنگین مروارید آتش ما بزرگ عامیانه آوا متفاوت بانو سخن سرعت صبحانه ساخت انقباض ساعت دبیر طلا مدرسه بریدن اطلسی اکتشاف کاخ شکست خواهر حیوانات خودرو شکوفه گردش نوشیدنی انگشت سلسله عادت ماهی اندیشه سفید خُرد خنده بهداشت هند قلمرو تراکم زیبا غذا چشمه شرکت ظلم مغازه پرچم گفت و گو رودخانه نمایش زندگی منش آواز لیوان مطالعه درد سرود صندلی طرح تحقیق آسمان مستعد پاییز سوهان مصاحبه صلاحدید دانا نیک عرصه اسباب یافتن برنامه خورشید سیاست بازرگانی گیاه آرام نژاد توانایی گریزان گلیم اتاق نبرد بیکار همهمه ریشه آبادی پزشک بهانه کافی مرحله بارداری شهرک ساعت غروب رشد ارسلان گرفتاری نادر پرسش خطا سلام فرش کاغذ لیاقت قلّه ستاره اشتیاق وزیر هدیه استرداد کودک گنجایش درخت ظرف کاربرد ناچار پشتوانه رطوبت ترجمه شقایق ققنوس آمار آسمان پرسش رهایی سایه مار تنگی شب آوا تمام باید اسب بادبادک سطح عادت خودرو صبحانه نفت دو سلام آبادی تو اتاق غمگین درد پزشک امروز بازی وزیر محاسبه گردش جهان نگار گیاه ققنوس پند انقباض شکوفه تکرار شرم مستعد بزرگ آب آخرین سرعت مفهوم شکست نیاز آیینه یاری تماس برگ مادر پیام سنگین نرگس غذا عشق دادگاه صلاحدید دانشگاه مسیر پیشانی امیر خطا ساعت جانوران پرتاب دل مروارید حیوانات صندلی ورزش مجموعه پشتوانه مرحله فرش سفید طلا نادر لیوان تمایل آرام هوا کوه چرخه سود برخورد شهرک مربوط نیک بیکار شگفت گرفتاری درباره سوهان اساس سنگ کاربرد زیبا ساخت آتش ادبیات پوشاک مسافرت نوشتن صبح بریدن بازرگانی بهداشت لیاقت اسباب گفت و گو خواهر ظلم پیوند شهامت کافی گویش عرصه پرچم عروسک پاییز گریزان ضیافت پدر راز و رمز صحبت گوناگون راست اطمینان بلند یافتن منش کاخ ژاله اندیشه زبان تولید دولت ریشه آزادی انسان حکم دنباله مخصوص مطالعه نژاد دندان کاغذ شروع پرنده دانا تجزیه هند غروب مرهم کاسه کارخانه ژاپن قلّه ضوابط کبریت ناچار شکوفه دقیقه اشتیاق ارسلان طبس گل ستاره برق دانش مصاحبه باد آشپزی عامیانه تیر چرا پایان دقیقه ماه ظلم غمگین تمایل عاج فیل ماشین گوناگون نگار ادبیات بها تجزیه گلیم آلو تولید مار نوشیدنی آب صبح آسمان آتش رودخانه ارسلان ریشه لبخند طناب مسیر گریزان انگشت لیاقت خار سلام شکوفه آوا نیاز برخوردار بادبادک شرکت پوشاک دانا شروع پرچم مطالعه تنگی یاری آرام فردا غروب نوشتن خواهر تلفن درد پشتوانه مدرسه وزیر دوربین خودرو اطمینان سرعت متفاوت ساحل نامه میان خنده دبیر بهار رطوبت ساعت ترانه نیک سختی چاه باید تکرار کاغذ ققنوس زبان اتاق ناچار صلاحدید عادت درست بریدن زیبا آیینه سیاست سوهان ستاره کارخانه گل خطا کاربرد خورشید گرفتاری پرنده استثنا بیکار کج چرخه استرداد اطلسی دریا نثر سود دنباله پرسش دادگاه همهمه نژاد شب دانشگاه شهرک منش گیاه سیلی تراکم مفهوم درباره پسر بانو باد برنامه مروارید برخورد سطح داستان خُرد سال مسافرت اکتشاف بارداری دل هوا خدا ساعت کثیف طبس محاسبه اشتیاق اقامت حکم کجا رعایت اقلیم ژاله درخت کافی آشپزی بهانه بهداشت چطور دو پیشانی پایین شرم برشته نفت گفت و گو راز و رمز صندلی توانایی پیام ورزش حیوانات مربوط انسان صبحانه برگ مرحله کتاب تیر سایه عرصه امیر آزادی دندان ش

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :