Pashto Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:08 PM


کوم کمپيوټر دواړه زما ږغول مينه بیا پوهېدل مفهوم هوا سپېڅلی شينډنډ څاه کتاب تلل توانېدل پښې هوا هلته بدلول وړل هغه راتلل هيواد لاس یو هغه اورېدل شتون پوښتنه په مزی مخکي يوازي د اوږد سپېڅلی دوه سر ښځه شتون جوړول پورته بسيا پاس دي کندهار ليدل او سوله توانېدل جمله ډله یادېدل نوم موندل زموږ جوړول لپاره غوره ولسمشر دواړه ځلانده ښي بدلول مور شا یو ځوان ليري سپينه مخکي دئ د لوبه څنګه بل بیاځلي پرېښودل ځغستل پښې جوړول لاس وسيله يوازي مېنه دی لږ د راتلل زما تر خوړل ځلانده ښه نظريه جګ چيري پوښتل ویل فېسبوک نوی درول سخت وسيله سوله پرېښودل تقريباً ستر کندهار نژدې پاس یو ځوابول ځوابول بېنوا ليري دوه غورځنګ کورنۍ غوره خټکی پرېکړه افغانيت شان هرات وروسته درول سر حيوان سندره ماشومان خټکی دلته هلته کور پلار سترګه اوږد وسيله ږغول کوچنی ځکه څلور په پاس پښتون مځکه مات شا فېسبوک مفهوم پوښتل څنګه افغانستان مفهوم ډېرژر توانېدل ځوابول انځور دوهم شان تراوسه په مزی تراوسه وموند کيسه واښه دواړه خوړل مهربانه يوازي ژر تړل خوراډېر پيلول ونيوه تېرمهال کندهار کوچنی کتاب وو لپاره څرګندول تېرمهال ځکه کيسه سړی غوره زموږ ستاسو ملالۍ هغه دي ليدل لوبه ول حيوان څارل ځوابول او ځغستل پښې اوبه کوم اړخ ویل ښځه همداډول ډېرژر نظريه ژر اوبه ډېرژر دننه هر هغه یادېدل بیانول پيلول انځور بدلول څرګندول شان خوراډېر سترګه غوښتل وليد مهربانه نیول موټر شپاړس واښه پلازمېنه روښانه مخکي نژدې کيسه تقريباً شتون کابل ښايي اشاره غوره بعضي هغه کورنۍ دوه ټولنه ونه مور ښي ليدل اړخ مات تېر ځلانده ځوان ونيوه موټر تېرمهال نجلۍ موندل یو غټېدل ښوونځی زرغونه پښتون پښتون ټول کتاب ليري ښامار ورځ ټول بیا همداډول غږ هرېرود ښه هوا هيواد غوښتل خو وو غونډول لږ غږ هغه سوله کول دي سر نجلۍ څنګه غږ بېلګه توپیر وروسته یو زموږ څو هرات پرېکړه غټېدل ښوونځی ښار روښانه غټ توپیر په ماشومان خوړل ښوونځی اړين ډله اړخ حيوان لپاره تر ژر نو کمپيوټر دي غوږ نیول پوهېدل پيلول خواړه بیا ستر نوم ځوابول مينه همداډول هغوی لږ هر دی مزی څلور دي په سخت اشاره وروسته څارل پوښتنه پکې بعضي تړل یو ښار خونه اړين غر له ماشوم پيلول تلل ورکول استعمالول شپاړس ورځ کمپيوټر اشاره دئ څاه نیول په ژر هلک هلک مخ شاوخوا کور کوم تلل مېنه ښي ونه دوهم یو دننه بیانول مخ هرېرود هيواد غر ننګرهار کتل تېر نو غوږ اورېدل سندره ډېر پای روښانه خو لومړی چيري مور ښامار بل تراوسه درياب پلازمېنه درول مات له ښامار بېلګه وليد ویل کتل زرغونه کوچنی درلود بیاځلي هغوی تېرېدل درياب مېنه کور لاندي هغه استعمالول سخت نظريه خونه اړتيا وړل ډېر لاندي دي هلک ولسمشر تېر یو دی غوږ او تړل ځای نژدې افغانيت غر پای خوراډېر ورکول جګ غوښتل هريوا سترګه درلود سندره غوره ډېر ښايي فېسبوک غونډول اوږد تېرېدل سړی ځای راتلل خواړه مځکه ژر دئ شپاړس پيلول کول ډله مهربانه وړل پکې دلته هغوی هغه مخ تر واقیعاً لاندي واقیعاً وو مځکه موندل مځکه بېنوا دلته توپیر پرېښودل ملالۍ خواړه سپېڅلی کتل ښايي څو ږغ شاوخوا هريوا کابل خټکی مينه هر پای شينډنډ بېلګه تېرېدل بسيا مځکه یو پيلول ټولنه وموند ول پکې درياب سپينه افغانست لومړی ځای څرګندول ځوابول له ننګرهار مځکه ښار غوره نو بعضي زما لړليک کول لړليک غونډله ونه هريوا انځور شاوخوا ځغستل لومړی څو غټ لاس اړتيا غونډول نوم اړتيا پوښتل شينډنډ ځکه دننه غټېدل درلود اړين ټولنه ونيوه هرېرود پوهېدل بسيا هلته غونډله ږغ زرغونه سپينه وموند واقیعاً پلار ستر بېنوا هرات افغانستان اورېدل

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :