Pashto Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 4:46 PM


کابل لاندي کيسه ځکه خواړه هر یو اوږد څنګه پکې انځور تلل لړليک پوښتل افغانيت شتون مځکه غوښتل غر څاه یو شان پيلول ځای ویل یادېدل واښه وليد اشاره دي توپیر ښوونځی پوښتنه بعضي ځلانده تړل هغه ليدل روښانه هرېرود وموند یو بېلګه ول ښامار همداډول بیانول څو ښار تر سوله دلته بېنوا کندهار غټېدل سندره ستر کول مخ شاوخوا مځکه ځوابول تېرمهال کور سر پلازمېنه پلار مهربانه اړتيا ښه خونه کمپيوټر هلک لوبه شينډنډ پوهېدل اورېدل ځوابول نظريه هغه ښځه لومړی غوږ او اړين سپينه ټولنه يوازي مفهوم پرېکړه سخت راتلل غونډول غږ بیا جوړول لپاره سترګه تېر هرات ډله پرېښودل خټکی مزی شپاړس ښي وروسته ډېرژر درول هلته هوا دواړه دوهم دئ بدلول کتاب له کتل ونيوه نیول لږ مېنه هريوا هغه د هغوی مات زموږ پيلول اوبه پښې څارل شا ليري دننه په وسيله پښتون ژر څلور حيوان نوم نجلۍ کوچنی تېرېدل هيواد بل وړل پاس زرغونه ونه مخکي خوراډېر دی پای افغانستان تقريباً سړی ږغول لاس په چيري خوړل درياب ځغستل کوم غوره دي نو موندل تراوسه ډېر ژر بیاځلي توانېدل ټول سپېڅلی بسيا دوه اړخ واقیعاً څرګندول مور وو مينه غوره ښايي درلود زما ملالۍ نژدې فېسبوک ماشوم لوبه تېرېدل راتلل هرات مات ورځ ښامار خو لاس اوږد مزی لاندي هلک دي کندهار ځوان دننه ښي هلته ږغ بېنوا څرګندول پرېکړه خوړل ستر وموند غورځنګ غوره شينډنډ ویل مور شاوخوا استعمالول هريوا او مېنه بیا درلود څارل واقیعاً ولسمشر شپاړس روښانه تېر هغه دواړه نیول هغه ښځه کتل سندره زما غونډله دوه سخت کابل هر یو موټر مفهوم بسيا بل ځای غټېدل له لړليک شتون یو یو شان هوا پيلول ماشومان ننګرهار خټکی وروسته کوم غوره سړی دي ښوونځی ځوابول ځلانده دئ پښې جګ غږ پوښتل کيسه څنګه ملالۍ خواړه شا انځور نو په وسيله پوښتنه کول غټ کورنۍ اورېدل نوی څو يوازي هرېرود تېرمهال تلل مځکه حيوان جوړول دی توپیر بعضي ليدل سوله لږ بدلول نظريه پکې زموږ په ورکول اړتيا سپېڅلی ځکه څاه همداډول اړخ ځوابول ونه کوچنی ډېر ژر تراوسه مخکي تر بېلګه کور درول پښتون سترګه پای وړل مخ ټولنه توانېدل کتاب پيلول درياب غوښتل سپينه پرېښودل ښار چيري ونيوه خوراډېر نجلۍ پلار کمپيوټر اړين نژدې سر غر هغه ليري زرغونه ډېرژر موندل ځغستل فېسبوک نوم پاس تقريباً غونډول دلته پوهېدل ډله مهربانه غوږ تړل هيواد مينه اشاره لومړی د هغوی لپاره اوبه وو مځکه ښايي افغانست بیانول درلود ښي شينډنډ ډېرژر پاس دی پای یو شان هلک تېرمهال مور مينه ښايي مخکي لږ ژر پرېښودل ښار او پلازمېنه ښه خونه غوره دننه هريوا هرېرود انځور وروسته يوازي ځوابول وليد ستاسو بېلګه ځغستل وو اوږد له تر مهربانه ویل څلور هلته مځکه ولسمشر توانېدل تلل راتلل پکې هوا پورته ليدل وړل درياب واقیعاً مځکه لومړی غوږ نیول جګ مفهوم جوړول واښه افغانستان ډېر ژر اورېدل افغانيت کتاب پيلول غږ کور جمله څو مزی ښوونځی دي اړين موندل ږغول ستر ځکه فېسبوک سترګه هيواد مخ شاوخوا په هغه وموند هغه حيوان هر یو غوره ونه سخت نژدې یادېدل څنګه ورځ بیا بعضي ډله خو توپیر اړتيا ونيوه نو خټکی خوړل لاندي مات ټولنه دواړه پوهېدل کيسه پښې غونډول استعمالول خوراډېر پيلول هرات ليري کوچنی په وسيله درول بسيا ښامار زموږ موټر د هغوی غټېدل بیاځلي پښتون شپاړس غټ زما لاس سوله ځلانده دوه اشاره دئ مېنه لپاره غر کتل ورکول روښانه خواړه تېرېدل ټول ننګرهار دوهم نظريه سپېڅلی کمپيوټر ماشومان څرګندول تېر تړل یو سپينه غوښتل تراوسه اړخ ځوابول شتون ول زرغونه دي سندره کول کندهار دلته همداډول پوښتل بدلول ځای نوم ځوان ږغ کورنۍ کوم غونډله بېنوا سر

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :