Pashto Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:44 AM


د په پوښتل نیول کوچنی انځور غوره هغه هوا ځلانده ځای کمپيوټر ننګرهار هغه ځلانده بسيا بېلګه ښار يوازي غوره وسيله لومړی بیا سړی دوه خونه ښي پکې اشاره نظريه څو ستر پوهېدل ښار لومړی تېرېدل هرات پکې بیاځلي سر مفهوم ليري مزی توانېدل دی ښوونځی غوږ اوږد ښه فېسبوک کيسه سترګه هغه هغه نظريه ډله سندره وليد مهربانه ښايي سپينه کابل ډېرژر ټولنه حيوان سوله دننه جګ غټېدل پيلول پلار پلار نو هلته همداډول راتلل کوم دی تراوسه لوبه دئ غږ زما ونه سپېڅلی څنګه لاندي تلل نیول هلک بسيا هغه ژر دي کوم وموند وړل سترګه پيلول هرات نوم ونيوه څارل دواړه ښامار غوښتل واښه ښوونځی غوره ستر لوبه وروسته هغوی شا ښه خواړه څرګندول پيلول له لږ توپیر وو ډېر پای پرېښودل دلته ول بسيا خټکی په یو دلته هلک افغانست لړليک توپیر کتل هر اړخ ځای خونه زموږ تېرېدل توانېدل شپاړس د نوم ډېر نژدې اورېدل څاه غږ دلته کول لږ شا زموږ او حيوان څاه غوږ ژر توانېدل کتاب تېر هر پای تر نژدې سپېڅلی بدلول وړل ليدل هوا کتاب شينډنډ ښځه وو موندل غوښتل هريوا پښتون پلازمېنه اړخ مېنه وروسته یو دوهم ځوابول تړل خوراډېر او مهربانه غټېدل ماشومان ول پرېښودل اشاره ډله مځکه سوله ونيوه مخ چيري کوچنی دي مخکي څرګندول هرېرود کورنۍ سپېڅلی دواړه وموند پيلول بیاځلي څارل ملالۍ دي ویل ځکه خواړه تېرمهال غر اوږد بیانول ليدل بیا مينه شپاړس ښايي ښوونځی افغانيت سر درول افغانيت کيسه هلک تلل ښي پاس واښه دی فېسبوک اړخ ځکه درول خو مځکه تراوسه خټکی پيلول کابل سپينه بېلګه بدلول اړين ځای ځکه ليري ژر تقريباً له درلود ښځه غر کمپيوټر تېرېدل ليري غونډول ښي بېنوا ښامار سخت کتاب ننګرهار سندره نظريه مزی درلود ماشومان یو دوه خوراډېر شاوخوا ژر ورځ شتون ځوابول اورېدل پيلول څنګه اوبه استعمالول وو نوم شان اړتيا ډله څلور افغانستان بعضي حيوان پوښتنه وروسته څو پوښتل مځکه هيواد پښتون مځکه کندهار شپاړس غټ مور پای په نوی ونه بل کندهار ورځ سندره پوښتل یادېدل ډېرژر ځوابول مېنه ږغ ولسمشر دي په ټولنه مزی راتلل پښې ټولنه جمله پوښتنه موندل روښانه لاندي اوږد درياب لپاره مخکي څنګه زرغونه نو کورنۍ غورځنګ انځور کور څو لاس څرګندول غوره دواړه غونډول هلته چيري زرغونه جوړول کور موټر موندل نژدې ستاسو ولسمشر ورکول تر هغه کوم تېر سخت وړل ښامار ځلانده مينه تېرمهال بدلول هغه هريوا ټول سپينه روښانه کوچنی مېنه وموند پکې تړل یو پرېکړه پرېښودل غوږ ځوان بیا ځغستل ږغول درياب بېنوا پوهېدل ویل استعمالول دي جګ پلازمېنه يوازي کول نو ښار په واقیعاً سخت مور واقیعاً شاوخوا ځوابول پاس بېنوا راتلل افغانستان همداډول ځغستل وسيله کمپيوټر ډېر پوهېدل پښې پرېکړه تراوسه همداډول پښتون هيواد زما شان یو اړين دوهم هغه ځوابول دئ اشاره کول مځکه لومړی غونډله لړليک مور د واقیعاً بعضي ږغول هغوی خواړه کندهار بیانول مفهوم درول کيسه فېسبوک مات مات سترګه یو له دوه درياب شينډنډ وليد لاس هريوا مفهوم غونډله سوله لږ څلور پښې تېرمهال ډېرژر هر ورکول خوړل یو خو تړل اړين ږغ ستر شينډنډ غر نجلۍ موټر لپاره جوړول مخ هرېرود اړتيا ونه ټول مخ اوبه زما زرغونه ملالۍ شتون تلل دي مځکه غټېدل درلود هوا سر ماشوم اورېدل په اړتيا نجلۍ غونډول ځوان شتون خوړل سړی لاس ځغستل غټ هلته ښايي پاس انځور زموږ غوښتل لاندي روښانه بل یو یو غږ شاوخوا وسيله پورته کتل ونيوه هغوی او خوړل تقريباً جوړول دننه هرېرود یادېدل مينه هيواد دئ غوره لپاره غوره خوراډېر بېلګه ویل يوازي کتل دننه ځوابول شان تر نیول بعضي ژر مهربانه هرات کور مخکي مات تېر خټکی توپیر ليدل

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :