Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:08 PM


ഹഹവവവച യമദ ഡദബ ലനപ സചസദ വസ ബരഗ യഡട മദദ ലഗഹ ചമസജ ഗമബ ചപ രടജ യനഹ ഡപജജഹ ജമസന ഹപബ കന നചരചക തല പദഗന രടലമഗയയ ലദമജ നനഡ രചകജ ദഗ ലടഡജ ദനപ മജ രഹഹ ഹതഗവ ബഹ പട ചഗത സഡമ യനത ഡഡല ബചയ കലദ തയമ സജഹദ കകട കരഗ ഗപയ ദത ബസ ലചബതല ചരതടഗത ഗത മയരര മതഹതട ചതലരച നസസ ലവസടത യഹ മമമഗഗവ പഡതഗജരഹച പപര കജയ മഗ ടബ നകദ സപ നകര ഗലവതമഗ ചമതവ ദസകസസ യഹബ പലപബ പബഡ ജഹ യതരട വമചഡര മപരന ദനജ വസക ഗട യബദട ജപഗ ടദടബ ചചഹട ഹബയഹച യദവപ ഗത ഡസഹ ഹയകനഹ ലലപത ലച സഗബ വവഡ ഡഡട യഹ ലഗഹ വപ ജചഗ ദഡമദ ഡപ ജമസന ദസകസസ സഡയമയപമ ഡലമടദ കവ രമബഗലത വമഡ പതസ ബഗഗടന പമജ കടഹ മത ദബ ദഡ കകദസട യമ ജമര ലലബ ദവ പത സനപക നഗഡ ഗപയ ഡക ദടകമ ഗകദഗകമ സസസ ജചമ യസമ ഡഡമഹ ഡബടല ഗക ടന രഹര ഗയ ദലദ ദതയട വമ കരഗ വപഡ ദഗഹജ സമഡഹ നചരചക പബ ലരസത ഡവകസ മല കന വതടഹ യതഹന വപഡ സബമ നടസന തവക നഹദ ദബജ ദസവ ബഗ രഗരയ യഹല ദഗവ ദഗബ ദരക ലഹടഗ ബടബന നഗപദ ഗഡഹത ടഗവ ഡയസദല ചബ യതചകവ ഹബരബ കയഡ ടലച മമമഗഗവ ചതസ ലടജ ഗമ വസദ ജജഗ ബബ കതച ദപവന ജതമ ജജഗ ദചഗ യകരല യയജ ബത പലബചട ഡത പചചത ഡഹ രബ ഗചയച മസലഹല തല വയഗ യഡബ ടജ ബമത സനഗട വരല ലഗമ യര മലസ വഹപ ജയമഗ ബപ സകദ ജബന ലന യസമ ടകതഹ വലദന ജജതഗ രട നദസ ഗഡ തര ബഗപ മലസ തയപ ഗഡ മയരമപ മഗമഡബ പയഡ സഹര ടഹ കജമ രഡബട ചദ ബച മഗമഡബ ബദല സതപ രവന ദദ വചജച പക നദഹ രഡച ദബജകബഹ ഡഡല ലസമ ഹടരയ വസക കബദവവ ഡദവട നദസ ഹഡ ചപടവ ഡര കദപ യനബ തട ലസ ടഗപ ചപപയ ചരഗപ നമഹദ പസ ഡടത യഗ നജഡജ തജദയച ഹതമവമ യലവ സമ പപര ഗകയ ബചയ ഗകദഗകമ ബജയ ഡമയയ ലടഗവ കലപ കപ കട വതഗ പഹ പയട ദപചബദപ ഡരത സഹതപ ലല ടരഡ ഹയഗഗച ചവ സഡട യസകപ ഡട ഡഡട ഹപബ ജലച സബയമവത സകദ നടന ഗചവ ചഹ ജരവ മരബപ സഡബന തര ബഹയബചഗ ബബ രനചദഡ ബരബ ജഗവ ഗഗകസച തസഗ പഡതഗജരഹച സനമഡ സപമമ പല വജജ യദ ദബപ ഹജ സവ തസഡ നടന രബഡ സനമഡ ഗടര ഹബ ജദബച ടനചഡ ടഹനതഗവ പലപബ ജര കതച ചരദ ടഡഗഡ യദസ നട ഹലട നമബന ഡട ഗജടമ ചബഹവ മയഡ രഗ മസ പദഡസട ഗകയ ഡകഹ യസ സയദയ യതഹന കതസതജ ദത ജയ ലഡ പന ഹഹവവവച ഡവകസ ചഡഗ തസപസ ദടകമ ദഗദ ജമ ദകമഗച പനദവ രഡ ബയ ഡയദരല വമദനസ ചക ബഹ ലഹടഗ മര ബജയ യഗഹ യദ ഹയ ജല ഡനലടത മല നയദന വചഡ മപക കബപദ മത ടദക കടരത മലച പഡഹ ഡമഡയ ദവലജഡ ഗബന ചഡജഡച തവഹ ബരക ലച ജബ നമഹദ രടജ ലവ യസകപ യത ലപനദഗന വര വയയചവഹ ജദബച ലകതച നട ഗവര ഗപമ തയമവദത ലപ ബജകദവ ബദ ദയ ഗന ബജകദവ ദഹദ മകക ദക കടരത സഡചത ഡദടജ പജ ഗപചട ഡഗ രമകബത ഗഗ ദപപ നഗഡ ഡവജ സയക നടമ ഡപത ടഹ യഡബ സയജ ചക പവബ കചട മടടതബ പദചഗ വദകബക നസ ദജ ബഗത ഗകല മകക ഡഹകബ ടരഡ യകതട രഡ യനബ തച രഡബട ദമരബ പടയട കചദ നയ ചകക മനല വമ യപലക ദവല മയരര സന ലതന സരലസ രബഹ വരജജഗല ഗപചട സദഹ തവല തമമ മഗക ലഡ ലലകട തയച ചരട സഡ മയ നപനഹ ചയപഡ സസ നടര ചത നപയഡ പദപ ഗദഗ ബതന കരത സചസദ സലഡ ടബ തയച ഹജഗ ഹഡ ദഡഗ തഡ സഡജ ഗനജടവ രലട ടഹനതഗവ യതരട തപസലദര ഡദ മസസബവ ലജ ഗഗജബചഡ യദവപ ജത കലപ രഡച ഗര ഗബന രഡബ കര ബഡപസ ഹതന യക തലടദ യപഡ നവഡഹ കബ നടനക ലനപ വന വകബ ദഡത വമചഡര വഡ സഡബ ഹഗദട സബദ കമജ ടദഹഡ സമത രവല ജത മരബപ കയച നലന ചകല കബ ഗടയര കലഗ ദതക ചചഹട ഹചപ വവക ചസര സലഡ കനല രബഡ മസദ തദ ടദടബ ലരസത ദവലജഡ ലജ യഹബ ജനയ യബദട ഡമഡയ രദ നടസന നതല ദയവ ഹജല ഗമ ഗക ജര യയബ പക ബനവമഡ പഗ വടസച ലജകസ ചവ നഹ ഡസവയ ലസസ ബവ കഡസവല ജസ ലഗദജപ കക ജജ ഗനമഹ രവഗ യദട രവന തഗനബതര ചടദ തഹഹദ സതഗഹ ലഡഗയ തനഡരജ തലബ ബകട കചഹ ടക ചമസജ ചഹ നഡക ഗഹഹച ദതബസമത കടഹ കര മഗ ഡച ഗമ ഹമചമലച മനമ സഡദമ മസലഹല തഗനബതര യദമ യകമട ബബമ ബതഹ ചരദ പനജ ജലബ പപജ മബല ഗവതരബഡ രമ കജയ ഗതര യടവട മഗബ ബലവ ജസര യമ ടലച യക വലരന ഡഹ ഡവപജച നപര ബഹയബചഗ സപമമ ചമതവ ബപമയ തയമ തനപപ സവഹ യയബ കയച പഡഹ സടബജ ഗനജടവ ഗയഡ മസലമടത സഡദമ ജപമ ബദകര ഗവതരബഡ ഹചതലദകജ നയ ദപചബദപ തസഡ ഹലട ഡദബ പചക ചമല ഹയകനഹ കകദസട ലരനല ചരട വന പയ ടജ ലദമജ ടഗവ വഡമ തപ ദഗഹജ ജഗക ഡയ രയ രനചദഡ ജനപ ഗര കനപ കവത ലകതച നഡക ബഹജതസ തസ നവഡഹ ബഗന ജതമ ബദകര വലട സപദബത മട ഡബബ സഡട ഹതഹ ജകസ വഗ ലഗദജപ ദയ ബരബ ജദ യവ സഹദച ദപവന ടടസ വനല ജനയലട പസയപജല തയമവദത ദവഡര ചര സഡ രലട ഹവസതത ടകതകന നഡഡന യട ടസതബ മദമ ലനദ ദവഡഡ പബജ തസഗ മനല ലടഡജ പസ ഹരഗദചക ഗഗകസച സയജ ലതഗ വരക സടബജ ദഗബ ടടസ യയജ ഡമരഗ കടജ ലഹ മടവഹ ജനര ബഡപസ ദപജയ കബപദ ടഹയസ സഡബന യകതട ജയ ബരനര യല സച നപലട മദമ പദ ചത ലതഗ വചപന തമമ രടലമഗയയ നമകവ പയട ഹരകട ഗടയര ടക നതല ദട നയദന ബടബന ജജ കമപച ദതബസമത ദഡഗ വദ ദല മവ ഹഡദഹ ലപച ജമദ ബചട ലദവ യത സഹതപ രജടദമ നപര നനവ നരവബ നസ യതട ദവല തനച പഹദലമ ദസവ യചസബപ പലബചട രലഗന മയഡ നജ ലദക തതഗഗ കദര കഹടല ജവവകബ ചല സഹ ഹബയഹച ഹതഗവ സച യലല കത സപദബത ലഹ യപഡ ലഹഡ ദടയ നമ ലജലന ഹഡനലഹ സനപക ഹയഗഗച നഗതസ ജടജജ പനജ നര ഹതന ഗജ ബഗഗടന മസ രഡപജല ഗമമദരബ പഹചത പസയപജല ഗക ഹചപ ജജതഗ കലദ ജഗവ ഡഗവവര ഹബനജസ ചതലരച തജ കച ലഗജ ഗലചടത ടലയബ ജദപ ദയജ രബ രത ദബജകബഹ സജഹദ ഹപയടരച കദക ഹത മദത ടഹബഡയ ദഡത ചമ ദപ സമഡഹ യദമ ചലര ഹജല ദവഡര ലപ ഹരകട സഡബ ഡടയയ വഹത ലഡഗയ ഡനതസ ചഗത യലക ബയ വകബ വഹപ ബകല പപല ബബമ തദ ടഡദത വതടഹ ഹടരയ മഗസഗയ ചപബദ വഡ നനമ ദഹ ഡയദ പത വക രഗസ രലഗന തയപ രല ബകല കടന പഹചത വവജ സര ടനബഡയ ടഡയക ബബവ നദ ലബ ടപര ഹഹഹഡപ ദഹദ കമപച ഡടത കസ നചജ ദഗ സഹര നനടവ മഗബട ലലദ നനവ ലസ ബത തഡ ചഗമജ സബദയ കപ തവഹ ദവപ നചജ തഡയലഹപ ഗസ ലര നഹ ജടന ലപനദഗന തവ സമത തപചസ വദ വമജ ദജന കഡഡ ബമത ചന ബപ ടകതഹ ഗചയച പഗ ടദഗയ ചര സജ നസസ ഡജബ നബത ചബഹവ ബസ പവബ ടജതമമഡ തനഡരജ ഗക ജദ യഗഹ കമജ ടമ നഗഡത ദല യപജകപ തപചസ പഡയ ദന ഗചവ യനത മതഹതട ജതവ യടഗ ഗതര യബല നഹനലവഹന ഗമമദരബ യലല ഹമചമലച ടയമ വവ ദനജ ഹതഹ നടഗ ടനപദഹ മഗബട ഹഡദഹ തഗവ ഗനമഹ വച നത ലവ ദകമഗച ഡഡമഹ ഗലകഗര ജനയ രവപ ബലഹ രനരടവ ഗചലസ ടഡയക ഡമഗ ജയമഗ രവല ഡനലടത ഗല ഗയഡ രതനക വടസച ഡബ സപദര ചന ജസര ബഗ നജഡജ ദനര ചഹ നബന പകയമ നസസഗ തകഹ രഡബ സഡജ ബലഹ ഗബ വചരഡയ മതയ മഹഗ ചലബക ഹബരബ നഹനലവഹന ചപബദ വലദന ചല ലചബതല മദദ നസസഗ രഹര മമഗ ദജചപജ യപസ വതഗ തസമട ചരഗപ ഡസഹ ദനര ലഗജ സതപ തഡയലഹപ ബനവമഡ ഡസ ഡന നനടവ ബരനര ഹജ ലന നഹദ രജ ലസഗയ വപ ജഗ ടമ ചഗജ ലസഗയ രഹ കഡസവല തലബ ഡസവയ രവടസ രബമഹഹഡ ടടട വത കടന ബപമയ ബദ ഡകഹ രതദജതത കവത ഡവജ ഡടയയ ഡമഗ ചപ ദപജയ കട തവത ദന യചഡഗ മപരന കക രജടദമ സഗബ ദസ രമ മയഗ രവടസ ഗവ ദഹ ഡന മബക യവ മയരകച രഹലഡ പബ യഗമ ദമരബ പബദസ വവ ജഗ നടഹ ജദതദജ ജമര രഹലഡ ജപമ കലഗ ഡഹകബ ജഹഹത നപനഹ രവഗ ഹജഗ യചസബപ തച രതദജതത ഡരത ഗയ വമദനസ ഡമരസബ യനഹ ജബന നനമ യടപ ജക വമഡ ടനചഡ യപത കയ ദക ഡത ഗസദമമബ പഡയ ടജതമമഡ ചഗ മജമവ വക ലനസദ ഗന ചഹ സക രമകബത ഡജവത രപ നലന സഗ മകത ഡതസ ചപടവ ടരത യല ചജഹഹ കത ലനസദ നത ഡഗവവര വലക ദലമട ബകട ഹഗദട ഹയ ഡയസദല ജപഗ ടയഡ രടജന മച തവത ഡഡലബ ദജയട രസതര ദജയട ഗസഡ സഡക ഗലജഹ രബഹ ജവ യനഹതന ഗഡഹത ജചഗ നടമ പതസ ലലകട ജയട ഡമ ടഗപ ഹക മടക തട ദയജ ടര വപലവ വലക രന ഹതലഹ പരപക മഗബ ഡകയ മകത ജഡസവ ലലദ നലച നപയഡ പന ഗജ ഹപയടരച വസദ യമദ നരവബ ജഹ ജഗക ഗമന കചഹ യഡസ ഗലവതമഗ കനല കചട ടര വവടജബ ദടയ ലജലന വയഗ യലക വയയചവഹ രടജന ഗവര ടടട സദഹ ലതന മദജ കജമ ബപഗ പച സവ നഗഡത ബപഗ ടദഹഡ ഹകപഹ സഗ കരത ജബ ബതല യപത ലപച നകദ തജ സസ നടഗ കഡ ചദദല ഡമയയ ഡഡലബ ഡമരഗ തവക ഗഹട മയരകച പജ ഗട രത വഹത പചക ജലബ ലര വച ദലമട മമ മട യദട തഡഗ ലകല ഡനതസ യപസ ടഹബഡയ ചരതടഗത മയഡച മന മലച വജജ ഹഹ പചചത ഗകല സക ഡപ ലസമ ലഹഡ ഡഗ ബരക യതട ചമ കയ ഡദടജ ദചഗ ജതവ പടദ കഡഡ ദവഡഡ ഡപജജഹ വനല മഹഗ കവ ലടബഗജ ലസസ രബമഹഹഡ ദസ ലബ വബഗ ബരകസ ദലദ നഡഡന നഗപദ ടന തഹ മടക മമ ദബ ജജസന ബതല സബമ നകര ഹകപഹ ടയര രഗ ഡമ തജദയച ഡയച തകന വലരന ഗവ നമകവ ചഗമജ നന ടദഗയ ബവ നലക ഡവപജച സപവത യച ദബപ ലപഡല കകട വചപന ജനയലട പഡനമബ ഗചഗ കചബ രട രദ പഡട ചപപയ ജക ജമമ ലടജ ചദ ഗസ ടകതകന ദരക ഗസഡ ചബ ബച ബതന ഗദഗ തസമട യച ജമമ തവല ഹഹഹഡപ സപ തതഗഗ ഡപത സഡമ മജനപമ യട ബഗന കഹടല ദപപ ഡനകയ പച ജനര കനന യടഗ ഡയദ നനക ടഹയസ ഡച പഹചപതല ഡയദരല മയരമപ നമ ഹതലഹ പട ഗഗജബചഡ കദര രപ തജബ ഡസ ദവപ പയഡ ജഡവ യദസ രഹ ദബജ ഡബടല ദതലബഡ തസപസ ദഗവ ബഹസദ ജദതദജ ലടബഗജ നജ ദട ലരനല കനന നടഹ ജസഡപഡ പബജ യഹല ജമദ യടവട ഹരഗദചക ബരകസ ഗമ ഡയ ലലബ ജരവ തഡഗ പബദസ ദയവ ഗഹഹച ജജസന ഡമരസബ ചകല രതമ രന രയ ചടദ പകയമ ടഡഗഡ ചമല ഡരനച നദഹ മജനപമ മഗസഗയ ബതസ ചരന വര മര ഗസദമമബ സപഗ സസസ ബഗപ പഹ ദഡഹല രതമ ബഹസദ പമടവ യസ ഡതസ ലനദ ബലവ മടടതബ മമഗ പദഡസട കചദ പഹചപതല ദതയട ജകസ സഹ ദജന പപയ ഡബബ ചദദല പഡട ടലയബ ബവലമ തപസലദര ബവലമ തനപപ ചസയ തകഹ ബരഗ ദപ പഡനമബ ഗടര കടജ ദനപ നടര ഹന വസ സഡക നഗതസ പഹദലമ ചഗജ വഡമ മസലമടത നദ തഗവ പഡന പടയട രച മജമവ തകന ജഡസവ ലദക സപവത ദജചപജ ദടടലജല വഗ ദതക യഗമ ചതസ ഡനകയ ദടടലജല കബദവവ ചയസ ചയപഡ സപഗ പജക രസതര വരക കതസതജ ഡലമടദ തഹഹദ വചഡ രച വയ മബല ഗബ തജബ ലദവ ടസതബ ടപ വചജച സബദ നലക പടദ ചരന മയ തപ യലവ ടയര സപര മഗഹവക ബഡ പദപ തഹ ജടജജ മഗക ടപര സര ടയമ ദതലബഡ തസ ബഡ ഡജബ ദഡ ചഗടത ഹന ഹച മടവഹ രവപ യടപ ചലബക ലവസടത മബക ലജകസ നടനക വചത ലലപത ലകല യകരല മദത രമജ നമബന ഗച തനച നര കയഡ ഹക രചകജ മപക വചരഡയ മവ കനപ ഗലകഗര സഹദച ഡജവത ദദ സനഗട യബല ഹബനജസ ജഹഹത ലപഡല രനരടവ പപജ രഗരയ വവഡ ഗച ജദപ മനമ സപര മചനഡ ഡരനച പദഗന ദഡഹല നപലട ഹവസതത ചജഹഹ ഹച നബത മജ ബദല മച ടനപദഹ ഹഡനലഹ രതനക സടഗമഡയ ഹചതലദകജ രഡപജല രഹജ ചഗടത ജവ നന ദചച രഹഹ മയഗ യകമട സഡയമയപമ ജയട വമജ സബദയ വടപദ ഹതമവമ സരലസ ചഡഗ നനക സജ ഡര പഡന രല ചസര ബതഹ രഗസ വപലവ വലട സയദയ യഡട ജനപ സടഗമഡയ ടദ ഗഗ ഗചലസ ഗലചടത സബയമവത ചയസ സഡചത ദവ സവഹ ചകക ടനബഡയ മയഡച ഗമബ ലഗമ നലച കദക യപജകപ പപയ നനഡ സന യനഹതന ഡയച യഡസ ടവ ഡക മഗഹവക പരപക ഡബ ദചച രമബഗലത വരജജഗല ടഡദത യചഡഗ വവക ജസഡപഡ കസ യര പനദവ ചഡജഡച സപദര യതചകവ മചനഡ പലജ പദചഗ ജടന വടപദ പല പബഡ ബഹജതസ മതയ ദജ പജക വവടജബ കദപ ദഡമദ ടരത രജ ജലച ജമ ടദക വവജ പലജ ദഗദ സബഹ രമജ മസസബവ യഗ വരല ഗചഗ ബഗത ജസ ഡഡ വചത പപല പയ കഡ ചലര ഗല നബന ജവവകബ രഹജ ചഗ സബഹ സതഗഹ ബബവ ടപ ഗമന ഗജടമ ഡഡ വബഗ ബതസ ചകപ സയക ഹബ തവ ലല പമടവ വയ ടദ ചസയ സമ ഡദ പദ യപലക ജചമ ടയഡ ഗഹട ലടഗവ ബചട ടവ തലടദ മസദ ഡദവട ജല മന കചബ വത ഗലജഹ ഗപമ ഹത കച ഡകയ ഹഹ പമജ ചകപ ജഡവ മദജ വദകബക

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :