Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:43 AM


സടബജ സപഗ ഹഡനലഹ ഹതന ദഗബ ഡഗ ദതബസമത തജ ഡബടല പയഡ മലസ വവക ലനസദ ലടഗവ യയബ പഹദലമ നഗഡത ലപനദഗന ഹജ ദസകസസ ഡജബ ചകല പദപ യനഹ ഗമന ഗസഡ കഡ സജഹദ മയഡ ജരവ കബപദ ദല ബജകദവ ഡന ഗപയ ലസഗയ വലക ദസവ ജമദ തവക മയരമപ കച ലകല സചസദ ജടജജ ഗബ ദല ഹയകനഹ നകദ മസലമടത യകമട തഡയലഹപ തവക കനപ നഹദ മടവഹ ജക ലബ മയഗ കദക കത ഹഹഹഡപ മലച രടജന ബപഗ ചമ നബന ഗലചടത ചകപ യല ദന തസമട കമജ ലഗമ ദലമട മജ പഗ തഗവ മടടതബ ലഡ കകട ഡഡ ചപ മചനഡ നടര സപദബത യമദ രട ദഡമദ ഗമമദരബ ഡപത ഗവതരബഡ രമ ബഗഗടന യവ പമജ ചകക പസ ദത നദ യബല ഗപചട ലരനല യടഗ ദബ മകക ബഗപ ജഗവ രതദജതത നനവ പലപബ ലഡ സപ നവഡഹ നസസഗ വവ വയഗ ദപജയ വര ടനപദഹ ദട ഡയ സഡട ദഡ ടപര യമ ചരഗപ ദജ ഗമമദരബ ജസ പഡയ ഹയ ഗപമ ടയമ പയഡ യക രന വരക നപലട ദത ഗക ടര ചടദ ടയഡ തയപ ദതക പഡഹ സഡജ യഹ രമകബത കമജ പലബചട ചഗമജ ലഡഗയ ഡഡട ജജ ബലഹ വമജ സനമഡ ഗചലസ ബഹ പലപബ നപനഹ നമകവ ചലബക കഹടല ഗബന വവടജബ കയച ജയമഗ ഡയദരല ലതന ബതല ഗസ ഡത തകന ബലവ രഡബട കക തനപപ ഗക മദമ നടഹ കചദ ജപമ ലസഗയ ഡമരഗ വസ ഡടത ഡക മദദ തച മയഗ രബ മടവഹ രടജന ദസ ജചമ വമഡ ജല സഡമ തഡഗ സപദബത ബദല ജയ ഗഹട തസമട ദനര കചട വലട ടലച ബവലമ വയയചവഹ ദയജ ദസകസസ ചഹ ജഡസവ മമ ഗമബ സക ദജന രഗരയ ദചഗ കനല സര ജദതദജ രതദജതത ഗകല ഗതര ചവ ബഗ കര ഡനകയ പത കതസതജ ചഹ ഹയ ബഗ ചഗ ഡട ഹജഗ സഹര സവ യഡസ ഗച ഗസഡ സഡമ ദവഡഡ പകയമ സഹതപ ലചബതല പപജ ചബ കനന കവത ഹഹവവവച തര ചയപഡ തവത ഗവര പരപക സമ തയമ സബദയ ബരഗ ജയ ഗബന ടഡഗഡ നഹനലവഹന നട ചഡജഡച ഗലകഗര ഡമഡയ യസകപ ഡസവയ രമബഗലത ഡയ വഡമ നഡഡന നനഡ ദയജ സടഗമഡയ ഗപചട ജടന ഗഡ പതസ ചസര ലര തതഗഗ ജതവ ഹവസതത ടനബഡയ ബരബ ഹചപ രനചദഡ ഗനമഹ നടമ യട ഗടര കവ ദഗവ നവഡഹ രത നടന ചയസ ദയ രടലമഗയയ ഡമരഗ ദഗബ രഗ സഹ മതഹതട മസലഹല ചത യദസ നടനക ചഹ യചസബപ സമഡഹ യലല ദബജ ബയ ടജ മച ജര ഗവതരബഡ ഹരഗദചക പജ ടദഗയ ദചച ഡകഹ തസഡ ഗന ടരഡ മര തഹ രജടദമ ബദകര യതചകവ ബജകദവ രലഗന ഡബ യഗ വമചഡര പഹദലമ രഡച ചതസ നദസ ടജ ടസതബ നതല യഡസ പപര ചബഹവ പഹ ഹന തലടദ മദദ നജഡജ തമമ ടഹയസ പപയ സജ പജക ബഗപ വതടഹ യച കലദ ബകട കടഹ ദക ഹഡനലഹ തവഹ ദടയ ഡഗ ദജന ലജകസ മചനഡ ഗലകഗര നര കബ ഡബബ ഡമയയ നതല കച ടരഡ രസതര ചലര ബതന ദപപ ഗഗ ചരതടഗത കപ തനഡരജ ഡലമടദ പകയമ ഡദബ ഡയസദല കതസതജ തമമ സഗബ രടജ വമദനസ വവഡ ലഡഗയ ദന തഹഹദ കലദ വകബ രടലമഗയയ തഡ യനത ചക വചത മഗ കടന യര യബദട വഡമ വച ടഡയക മലച ലചബതല ഗസദമമബ രവല ഹബരബ ജലബ യതരട ജമര രതനക ഗടര ബപ ഹച നഗതസ ടനചഡ ടഡയക ജയമഗ ഹഹ ചരതടഗത ഡവപജച കതച ഗര സനഗട വവ ജഡസവ കടന മതഹതട മന ദനര ദബജകബഹ നഹ രഗ സവഹ ലലദ പചചത കയഡ പഗ ലദമജ പഡതഗജരഹച ഗത ഗവ കഡസവല മയഡ കരഗ സഡ ഗനമഹ ടമ ടദടബ ലകതച സബമ ഗച ബഗത രമജ ചടദ ടദഗയ ലടഗവ നഗഡ ടഹ സന വലരന ഹയഗഗച ജനര ഡപ കചഹ യദമ ദസവ ലപച ഹത തഡഗ തട നടഹ സഡബന തട നലന ദവ ദജ തല വയഗ ഹഹവവവച ചരന വടസച തഡ നദസ നപയഡ വചത ഗഗജബചഡ സതഗഹ നജ ബഡപസ ഡന സരലസ വയ ചരഗപ ഗഹഹച നകര യതട ദവപ വവഡ ടന സതഗഹ പജക ചപപയ കത ലല ടയര യപലക ടയഡ ജവ ഡമരസബ യദ വഡ ഡപ സവ ടഹയസ കടജ സനപക ദടകമ ഡവകസ ഗട തച തജദയച രഡ രഡബട യമ നയദന സബദയ ബചട ദട ഗചവ ഹബനജസ ജമസന ഗട കയച വഹത വദ ലഗഹ പരപക ഹതലഹ തസപസ ലര യഗഹ ബജയ ദസ വമ രമബഗലത യദ പദ ഡടത ഹഗദട ടദഹഡ ബബ ഹതന ഡബടല ബഹജതസ മഗബ ടലച തകന രവടസ യലവ കട യലവ ചകപ ദജയട രലട നരവബ രവഗ വഗ ദക രത ഡവപജച ടബ ബരബ മപരന ബഗന ഡക ഡജബ മഗബട പദപ മഗ ടഹനതഗവ തവ ടടട തയച ഡവജ ഡഹകബ രഗസ ഡപജജഹ വസദ മഗസഗയ സഡ ടജതമമഡ സബഹ നടഗ ചമല നനക പല രയ യലക ഹജല ഹലട ഗഹഹച ജഗക ടജതമമഡ ലഗദജപ ലനപ കജമ കലപ ജലച സനഗട ജജഗ സവഹ ഡരനച ലപ ജലച ബകല മടക മസ ചവ ഡദടജ പല ചചഹട ഡഡമഹ ചപടവ ലദവ മബല വതഗ ജദതദജ ബദകര ചതലരച രഹഹ ജനപ ദഹ കകദസട ഗഗ ലനദ നനടവ ദതലബഡ സസസ തലടദ സസ മബക കഹടല വടപദ പമടവ നടര വജജ ദഡ രസതര രച യദവപ ചദദല ലലപത യകതട യവ ജജ മഗമഡബ തവല ദനപ ഗഗകസച ഗമബ ബരനര ടഡഗഡ ചസര ബബമ യദസ ഗലവതമഗ മയ ദഗദ ചഗത ടര ഡഡല നമകവ കലഗ വചപന ഹഗദട തവത ഹലട വഹത ഹച സഗ ഗമ ദഗവ കടരത ലരസത ടഡദത നത മഗബ കന മജനപമ കപ നഹദ വവജ പഹചത ഗകദഗകമ യത തലബ ടദക മയരമപ ജകസ പഹചപതല സഹര യഗമ ഗഡഹത ജബന കവ ജദബച മബക ഡതസ ദവഡര ടകതകന ഡസ രമ ഗജടമ ജക നനമ കദപ ബതസ പനദവ ജല കചദ ലച ഡഡലബ ചഗജ ദവപ ചദ ജജതഗ ദടടലജല ദബപ ലഹ രവപ ഗലജഹ പദഗന ഹബരബ ഹബനജസ ചമസജ മജനപമ നനമ ജസര കടഹ ഡട സലഡ തഹ ബരനര പയട നബത ഹതഗവ ചദദല ഡഡമഹ മനമ നഡക ചഡജഡച കദപ വബഗ മതയ സഡബ ഡബബ സപവത ഗസ ടമ ടടസ മവ ഗമ പഡഹ ബമത നസസഗ ഹജ കജയ ഗലജഹ ഡടയയ മഗക ഹപബ ഡജവത വടപദ നലന രഡ ദഡഹല വക കദര ബഗഗടന നകര പബദസ മന ചന സച നപര പലജ സനപക യസകപ ദഗഹജ പടദ സകദ ചഡഗ ദവല ഡലമടദ വതടഹ രവന നടഗ ദഗ ഹവസതത നന ദബ കരത യതഹന തദ മമമഗഗവ കബദവവ ലനദ സജഹദ കചബ യപത രതമ നഗപദ ബചട രലഗന വകബ നഹ ഗചഗ നനക ദഹദ യഗഹ ഗലചടത ദപചബദപ വചജച ജജഗ ബലഹ ദജചപജ സഗബ മസസബവ തസപസ വചജച ഡഹ ലലകട ബടബന യലല തഗനബതര ബതല സഡചത തവല യസമ രദ സപര രഡപജല മഗമഡബ ടദഹഡ സമത ദലദ കടരത സച കബപദ വവജ ഹരഗദചക രനരടവ പടയട യഗമ കയഡ ജവ കക ഹഡദഹ തജബ പവബ ദതയട ബസ ഡയച ബഹയബചഗ ടപ ജജസന ചര നടമ പബജ തപസലദര വമചഡര ബതസ കനല ലന പയ ലടഡജ തദ ചഡഗ സഹദച വന ചഗത ദഹ ദബപ ബകട ഹടരയ രതമ ഡഹകബ രജടദമ ജപമ നഹനലവഹന ഡരത ഹഡദഹ വയയചവഹ ടനചഡ ഗക സമ ഗയഡ പസയപജല വപ കദര ലച യകമട ബച തജദയച യതചകവ വക നലച ലബ മല ബരകസ ഗപയ പട ചക ഗകയ മഗബട ചതലരച തസഗ തതഗഗ ഹപയടരച ചഹ പട ദഡഹല സപദര ഡമഗ യഡബ നത വമജ ചഗടത ദലമട കട ഡദടജ ചദ ഗമ വപലവ രമകബത ഡദവട രഹലഡ പബഡ സബദ ജനയ ടന ജപഗ ചബഹവ ദനപ പദഡസട ജബ ലപച ചബ നയ ചയപഡ ജര പടയട ജചഗ നപനഹ ലപഡല നസ ദവഡഡ ടടട ദഡത ഹപയടരച കദക ഹയഗഗച ചഗമജ വന നബത സസ യസ ഡനതസ രഡപജല ദതക വവക തയമവദത പഡന ജനയലട തയമ വസക യഡബ ടപര ജമദ രവല ജദ നഗഡത സപമമ തപ മദജ ജനര ഗജ ഡനലടത ഡകയ കവത നസസ ടനപദഹ ഹരകട ടയമ ചരട പത മല തസഗ രന ജചമ വഹപ തഗവ യക സതപ തകഹ ചമസജ ദലദ ജദബച കസ നഗഡ ഹത മയഡച ലസമ ചഗജ കയ ജമമ നജ തനച ചതസ രഹ സദഹ രഡബ ടനബഡയ യചഡഗ യപഡ ഡവകസ ലല നസസ ലഗദജപ ടവ സഹദച രഡച ചമല ദകമഗച വചപന പഹചത മത മയരര കമപച മഗഹവക ലരനല ബടബന ഹപബ മയരകച കന മജ ഗചഗ കനപ ഡയദ സപവത ദരക പഡട ജചഗ ഗവ മര സഡയമയപമ രല ബഗന ഹതമവമ മസലമടത പബഡ യഗ ദപവന വലക യത നടന പന നടസന നടനക ലലദ ദതയട ലടജ ചമതവ മനല ഡയസദല വനല ഡകഹ സപദര മഗസഗയ യബദട ഗജ പഡയ ബബവ പക ജസ മലസ യലക കലപ കഡഡ നദഹ ബയ ഡമയയ ടപ ദജയട തപചസ വതഗ തനഡരജ ജഗക രട പഡന രബമഹഹഡ ലടബഗജ കഡസവല കചട ജദപ ജത ഗത ഗനജടവ ദഡത ജബ രജ രബ തഹഹദ സതപ ലവ തജബ ലലകട വഡ ഡഡ ദഗദ സയജ ബഹയബചഗ യപസ ഗടയര സഡജ യസമ പപര വചരഡയ നബന പഡട ഹയകനഹ സയദയ മഹഗ ഗചയച ഹതമവമ ലലബ ബഹ ചമ പഡതഗജരഹച മനമ ഹമചമലച ജജസന ഡനലടത തയപ നട ദപപ സന ലവസടത പബ മമഗ മച യതരട രവപ ജഹ യയജ രലട യയജ രഹര നനവ സഡക പചക രജ തപ നകദ യചസബപ പജ സഗ നദ ടഡദത ഡനതസ വദ ജതമ കഡ ലതന ഗയ മകത രബഡ ദഗ ദവലജഡ യടഗ മയ നരവബ നഗപദ ചചഹട ലഗഹ നഡക ഡപത സയക നഡഡന യബല ലജലന ജയട ലകതച ടദടബ ദപ ചസയ തജ ഗബ ഹഡ ബഡ കരഗ ബഹജതസ സമഡഹ മമ ദവല സപമമ പച ചപബദ സനമഡ ജഡവ വലരന പചചത തസ ലവസടത സജ കലഗ ജലബ ലദക ഡതസ മകക രല ബപമയ ദവലജഡ ദഡമദ ബലവ കജയ സപ തസ പയട ബസ മയരര ഹചപ തഡയലഹപ ഗഗജബചഡ ജകസ വചരഡയ പവബ പനദവ ചകല ഡഗവവര ദബജകബഹ വര തസഡ പബ രനരടവ ചത വത ബദല ഡമ ദനജ സഡബ ലഗജ ജസഡപഡ പഹ തലബ തഗനബതര ഗഹട സക ലപ ഗടയര യടവട ലകല വലദന വയ ബമത വമ ബനവമഡ ദവഡര ചയസ പടദ രവന നയദന മദത പസയപജല ഡമരസബ ലഗജ ബപമയ മടടതബ ഡമഗ പനജ നമബന ജഹഹത ഡഡലബ മവ മട ദചച ജമസന രനചദഡ ദഹദ രദ ലജ മത വരജജഗല ലസ ബപഗ നമ വപഡ പനജ സര സമത സപര നമ വചഡ ഡര ഡസ രയ ഡദ ലപഡല നസ ജജതഗ മജമവ ഡയദരല ലദക യല കരത കമപച ഗതര തല ലനസദ കകട ജഗവ ജഹഹത വരല യതട ഡച ഹകപഹ ഹഹ ജനയ ബത രച ദബജ ബദ ബബമ ടക ഡടയയ ദയ വപഡ ദനജ സബദ ടദ ഹബ ഹതഹ ചകക യനഹതന പമടവ തപചസ സയജ ലജലന നദഹ വമഡ ദപ ലസമ യദട ടദക ചഗ പക ദദ ചല യദട രചകജ രഹജ ചരട മയരകച രഹജ പദഡസട ബഡ രഹ പപയ ലവ ബരഗ പച സപഗ ചപ ടരത യപത വരജജഗല തവഹ ചല ടഹബഡയ ജഗ മകത വലദന ദപവന ബവലമ ദപജയ ഡയച രടജ തപസലദര സഡയമയപമ ബചയ യനഹതന ഗവര ഡസഹ വസദ ഹചതലദകജ ലഹഡ ദടയ ഗനജടവ ജഗ ചലര ഹതലഹ യകരല സയക ഹന പമജ ബരകസ യചഡഗ നമഹദ മനല ചപബദ തയച യഡട ഡഗവവര ദകമഗച ടലയബ ചന രബമഹഹഡ തര ഹടരയ യകരല ദദ മമഗ നചജ ഗകയ ബദ യഹബ സദഹ ഗപമ ഗചവ ചലബക സഡചത ഗസദമമബ ലപനദഗന തകഹ ടടസ പപജ ജസഡപഡ യപസ ഡസവയ ഡമഡയ പലജ സഡക ഡരനച നലക പദചഗ ബതന കചബ സയദയ ദയവ വപ ദഗഹജ സലഡ നപര ഡഡല പദ നപലട യട യഡട സചസദ രഗസ ഗയ ഹബ സഡദമ പചക ജമ വപലവ ഹബയഹച ജരവ ദവ ലതഗ സബയമവത ലസസ ഡദവട നചജ ജവവകബ ഗകദഗകമ യപജകപ സഡബന ലതഗ ജമ ടഗപ പതസ കബദവവ മദജ സടബജ മജമവ രവഗ നചരചക ടഹ യപലക യടപ മഗഹവക ഗക ജദ രപ സരലസ ടസതബ കകദസട ബഗത പദചഗ ഗന ബബ ലസ ഹചതലദകജ തവ ഗല രഹഹ ബരക രപ രമജ ഗദഗ ടദ പന മസ ജസര മസലഹല ജതവ ഗയഡ ലന ചജഹഹ സസസ ടഹബഡയ മഗക വഹപ വജജ ടകതഹ ജതമ ബജയ ദജചപജ പപല വസ നയ ജബന ലടബഗജ നനടവ യനത ദടടലജല ജമര ഡഡട യഹബ ഹജഗ മതയ ജദപ സഡദമ ഡയദ ചപപയ യകതട ജനപ രബഹ ലജ ടഗവ നജഡജ നഗതസ കഡഡ യഹല മപരന നമബന ജത സടഗമഡയ ഗജടമ മദമ മസദ ഡസഹ ദഡഗ ഹതഹ വത ഡദബ വചഡ നചരചക ചരദ വദകബക ടഗവ നടസന ലലപത ഡനകയ പദഗന പഹചപതല ഹജല സബമ ദടകമ ജഡവ ലജകസ ഗഡഹത ഹതഗവ ഡദ നപയഡ ജടന നലച ബരക നമഹദ ടഗപ ഗചയച കചഹ ജഹ ഹഹഹഡപ ഹമചമലച കനന യടപ ലഹഡ യര പസ ടഹനതഗവ രഡബ ജടജജ വരല പലബചട ഡപജജഹ ഡരത ഡര മയഡച ബഹസദ ദതലബഡ ഗകല ബബവ രബഡ മപക ഹരകട കബ ഡവജ ചസയ ഹഡ കര ലദവ വസക പയ ഹബയഹച യതഹന ലദമജ യസ ചജഹഹ ദപചബദപ ലഹടഗ സഹതപ ബഹസദ നര വടസച പബദസ ദരക സബഹ വലട ദയവ ദഡഗ ജവവകബ ലഹടഗ ജപഗ ബത രഹര പപല മദത യഹ ചരദ രവടസ യയബ വഗ ലടഡജ മരബപ ഗമന ചപടവ ബനവമഡ ഡച ബതഹ ദതബസമത ഹകപഹ ഗചലസ തനപപ കസ രബഹ കതച വദകബക ഡകയ ദമരബ യപജകപ മട ഡജവത ടലയബ യനഹ യനബ വനല ടബ ചരന ഗദഗ ജനയലട ലടജ വമദനസ ബച ഹക ബതഹ ലരസത ടകതഹ വച ബഡപസ നലക വരക വവടജബ രചകജ ഗലവതമഗ യമദ ഡമ മസദ മടക രതനക തനച രഗരയ മപക ഹക ടകതകന യദവപ സകദ ടയര ലഗമ യദമ ലലബ പഡനമബ ചഗടത ടരത പബജ നനഡ ഗല ഡബ ജയട സഹ ലസസ തയമവദത യടവട ഡത പഡനമബ ബചയ കയ ചമതവ കടജ വബഗ ഗമ മരബപ യപഡ ഡഹ ഗര ചര ബവ ഗഗകസച നന മഹഗ ഗഡ ടക ദമരബ സഡട മസസബവ കജമ സബയമവത രഹലഡ ദചഗ ജമമ യഹല ലഹ യച യനബ ലനപ ടവ ബവ മമമഗഗവ ബകല ബപ മബല

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :