Malayalam Typing Speed Test...
Monday, 18 December, 2017, Time : 8:33 PM


കനന യത സരലസ യച പകയമ ബരക ദതയട ലനദ പട ടവ ഡഡമഹ ലദമജ കബപദ പജ ചഹ രപ ബഗഗടന ലന യര ലഡഗയ ദഗദ മഹഗ രമജ വദ ഗപചട രദ നപനഹ ജവവകബ കടന ടജതമമഡ ചഗജ മമമഗഗവ ബലഹ യയജ ദന ദബ സബമ ഗക മദമ വവക ലനപ ലഹ നഹനലവഹന യഡബ ജഡവ തര സദഹ സഡചത നടന ജഡസവ ഗഡഹത ബചട ഡദടജ ഡമരസബ മയഡച ഡത ചമസജ ജഗക ദയവ ദജചപജ ചബ കടഹ ഡതസ യഹ ചമ പഗ രഹര ഹക പക ബയ ഗഗ നനക ഹബരബ സപ ഡഹ ടയഡ മഗമഡബ മസദ ഡയസദല ചപബദ മടടതബ തലബ വസക യസകപ രഹ ദടയ വയ ഹന ദസ തസപസ നരവബ ജല ഗന ഡഡലബ നലച ദനര രഗ ദലമട ദടകമ നദസ ഗഗജബചഡ പപര യടപ ദയ തഡഗ രവല രഡച പദചഗ കക ഗമമദരബ തലടദ കരഗ തല ലരസത ദവ വപലവ നപര രടലമഗയയ സഡജ ലകല ലലദ ടപര സടബജ ബവ രതനക മയ ചരന മജ ഡഹകബ ബതസ മഗ ജതമ കബദവവ ഗടയര ലബ ലസഗയ ദഡമദ സപവത സവ ഹഹവവവച തനപപ ദക ലപ യമദ രവടസ യദ ദവപ ടദക ജതവ ജമദ ജയ ലഗമ നഗഡ ടലയബ പത കചബ ജമ കദര സജ വലക ഡമഡയ ലദക കബ ജടജജ സപര രഡബട ഗച നത ഡസഹ ഹതമവമ ബമത ചഗമജ ഗഡ പജക ടബ ഹഹഹഡപ കമപച ഗയഡ ഹയകനഹ യനഹതന ഡനലടത ടടസ ഹയഗഗച സഡക വജജ നനടവ ദഹ ബഹജതസ ദഗഹജ ദഗബ സനമഡ ദഡഗ ദഡ ചക സപദര മസസബവ ഡഡട മദജ കദപ രതമ മചനഡ ഡബടല ടഗപ ലല ഡബ സപഗ ലഗദജപ ഡസ കഡഡ ഗസ നര ദഗ സച പല നമബന തഡ രവഗ പയഡ സഡട രത സയജ ചലബക ഹതഹ മടവഹ ഗഹട ചര തമമ രമ ടയര രന ജസ ജലച കകദസട കച സഹതപ യമ ഗവര ഹഡദഹ യകമട ടഗവ ഹയ ചന വത വലദന ദതലബഡ ബദ നഡഡന തനച യലവ ചലര വബഗ ദമരബ കപ മവ നന ബസ സഡബ ലഗഹ നചരചക യബല ടരഡ തജ തതഗഗ വപ ഡയദരല ബരഗ ഗഗകസച തകഹ പചക ഹജല നയ പലബചട സമഡഹ സനഗട ഗബന ഹജ ടയമ വലട ജദതദജ വമചഡര ബപ പലപബ ബത ഗനമഹ കസ നലക ദവലജഡ ജമമ ജജസന ഹത രട തവഹ ഗചവ ഹഗദട നസസഗ തപ ചജഹഹ ഡഗ നബത ദഡഹല ഗവ പബ ദടടലജല ബകട സര ഹജഗ ടനപദഹ വചപന വപഡ വമഡ കവത ഡയ തജബ നകദ വവഡ ചസയ കനപ തസഡ വസദ ലഡ ഗട മതഹതട രഹഹ മഗബട തഹ ഗസദമമബ കചട ചടദ ഡമരഗ യഡട യചസബപ രമബഗലത ജബ ടക ഗബ പപല ഹഹ രനരടവ ദവഡര പമജ യസ ഡഡ തദ ദപജയ തഡയലഹപ വചഡ ചപ ചപപയ വച യതരട ചമല ദജയട ചഡഗ ചഗത ചതസ സവഹ ഡച ഡയദ ചയസ വമജ ജചമ ഹഡ പപയ ടഡഗഡ പമടവ മബക മസലമടത പനദവ യട മയരകച രയ ഹച ചകല ഗപമ യതഹന ഹഡനലഹ ലപനദഗന നനഡ ദത ഡലമടദ മമഗ ലസ ദപ നടര ഗജടമ കയ ലര ചല ദസകസസ യദവപ രമകബത ഡസവയ നഡക കനല നമഹദ ദപവന തജദയച നയദന പബജ വമ ദല ടടട നജ ജഗ വചരഡയ ഗത ജഹഹത ലടഗവ കതച രഡബ നദഹ ടദ ജജ ഡദവട മന ബഗ ടദഗയ ഗമന വനല തവല നഹ ജപമ രലട സപദബത ഗല നസ ഡന പഹചത ബടബന സക ലപഡല തവ വവ യല യനത പവബ നഹദ മനല ഗദഗ സഡദമ ബഗത നട നടനക വക ഹടരയ ചകക പദ നനമ യചഡഗ കടജ ഗജ മര ദലദ നപയഡ പസ ഗര മപക ബചയ ബപമയ സടഗമഡയ കലഗ മയരമപ ജടന ഗതര നമ സഗബ ലവ ഗസഡ ദഡത മല നവഡഹ ജത ഗപയ തഗനബതര ബകല ബരകസ പഡന ലദവ രനചദഡ കകട ബബ സഡബന യടവട നനവ തയമ ബബവ ജയട യപജകപ ഹപയടരച ബഹ വഗ രഹലഡ മപരന നടഗ രബഡ യനഹ യതട മസ സബദ പപജ രവപ ടകതഹ ഡമ ലസമ ഗമ മകക ജജഗ ലടബഗജ ഗചലസ ദഗവ ബഡപസ നജഡജ ബദല ടര വടപദ സബയമവത ജസര കടരത തസ ജനപ പഹ സതപ രച യനബ മട യക ഹലട ഗടര യതചകവ നഗതസ തവത സഡമ കലദ യഹല മടക ഡനകയ യഗ ഡവപജച മയഗ രജ രജടദമ ഗലജഹ വദകബക ചതലരച ഗചയച മജനപമ രബമഹഹഡ കചഹ ടമ രബഹ മഗഹവക ജകസ വചത രല ലലപത യലക ദനജ വതടഹ ഡകയ ഡകഹ ബഡ രചകജ ബദകര ചഹ ചവ വമദനസ പയട ഹപബ മച രലഗന മദത ലസസ തയപ ടഹയസ സഗ മബല ജസഡപഡ ദചഗ ഡഡല ബവലമ ഡയച ടഡദത യകതട പടയട യവ ഡമയയ സസ സഹദച ദകമഗച ബജകദവ ചദ ബഗപ ജചഗ ബജയ യപസ രഡപജല ഹമചമലച ദജന തവക പന കതസതജ രബ കദക ലജലന ലടഡജ ജപഗ മതയ ചഗ ദപപ പഡഹ ടസതബ പബഡ ലകതച ചരദ ജബന കത ഗവതരബഡ സഹര ഗകയ ഗലചടത ബഹയബചഗ മജമവ ബരനര യദസ പതസ ജഹ ബബമ വടസച ദവല വചജച തപസലദര മയഡ നമകവ ജഗവ വവടജബ വരല നബന ദഹദ കലപ നദ ടരത ടജ ദബപ ജമര വലരന ലപച വയയചവഹ മദദ പഹചപതല ഗമ ചഡജഡച ഗകദഗകമ മഗബ ദവഡഡ ജനയ രടജ നതല കഡസവല യപലക ഗഹഹച വന പരപക ചകപ ഡരനച യയബ ദനപ ഹകപഹ ഗചഗ സന കന യഗഹ വഹപ മത ചഗടത യസമ സയദയ ഡജബ ഡപജജഹ ലഗജ നടമ ചമതവ തനഡരജ കര ലജകസ ഡട ഹതഗവ ദയജ ഡടയയ ജക ജദബച ചയപഡ ഡപ സലഡ ജദപ ബരബ പബദസ യദമ ടഹനതഗവ തകന നസസ ജദ പഡട ലചബതല പദഗന ബതന ടഹബഡയ ദബജകബഹ ചത ലഹഡ ദരക നചജ തപചസ ഹബ പഡയ സചസദ വസ ഡനതസ വകബ മലസ ഡബബ ഗനജടവ രഗരയ മഗക ജമസന യകരല സഡയമയപമ ഡദബ ഡജവത മലച വയഗ പചചത വഡ ടകതകന ഡടത ഡമഗ ബപഗ ചരട യദട ലരനല നലന ടഹ പഡനമബ രടജന ദബജ ദതബസമത ഹബനജസ പടദ മയരര സമ യബദട ടപ ടലച രഗസ സയക ഡവജ ഹചപ ഡദ കഡ ബഗന സനപക ജരവ തസഗ യഡസ വരക കയഡ ഡര ലതന ജനര ജജതഗ വതഗ ടഡയക ടദടബ ജനയലട വഡമ ബഹസദ ചചഹട മഗസഗയ തട ഹവസതത മമ കചദ പസയപജല സഹ യപത തയമവദത ചദദല വഹത ദസവ വവജ പഹദലമ ലവസടത ലലകട ഹരകട നകര ഗലകഗര പയ ബതഹ കജമ കമജ ലജ തഗവ കജയ വര മകത ഹതലഹ ദപചബദപ മനമ സബദയ ഗക ഡഗവവര ഡരത കവ ലച ദജ കയച യഗമ സകദ നഗപദ ദദ ഗമബ രതദജതത പനജ മസലഹല പദഡസട ലനസദ ദചച ഹതന പദപ ദട ചരഗപ സപമമ ബതല യലല തസമട നടഹ ഗലവതമഗ ഗകല ഹചതലദകജ ജവ സതഗഹ ബച ഗയ ദതക ബലവ സജഹദ സഡ തച ചപടവ രഡ കഹടല ഡക ലതഗ യപഡ ടനചഡ പച ഡപത കരത ടനബഡയ വരജജഗല ലലബ നഗഡത പലജ ജയമഗ കട യടഗ ടദഹഡ ഹരഗദചക സബഹ ബനവമഡ ചബഹവ ലടജ പഡതഗജരഹച യഹബ സമത ചരതടഗത മരബപ രസതര ചസര ജര നടസന രഹജ ഡവകസ ലഹടഗ ജലബ രവന തയച തഹഹദ ടന ഹബയഹച സസസ നപലട കനന യത സരലസ യച പകയമ ബരക ദതയട ലനദ പട ടവ ഡഡമഹ ലദമജ കബപദ പജ ചഹ രപ ബഗഗടന ലന യര ലഡഗയ ദഗദ മഹഗ രമജ വദ ഗപചട രദ നപനഹ ജവവകബ കടന ടജതമമഡ ചഗജ മമമഗഗവ ബലഹ യയജ ദന ദബ സബമ ഗക മദമ വവക ലനപ ലഹ നഹനലവഹന യഡബ ജഡവ തര സദഹ സഡചത നടന ജഡസവ ഗഡഹത ബചട ഡദടജ ഡമരസബ മയഡച ഡത ചമസജ ജഗക ദയവ ദജചപജ ചബ കടഹ ഡതസ യഹ ചമ പഗ രഹര ഹക പക ബയ ഗഗ നനക ഹബരബ സപ ഡഹ ടയഡ മഗമഡബ മസദ ഡയസദല ചപബദ മടടതബ തലബ വസക യസകപ രഹ ദടയ വയ ഹന ദസ തസപസ നരവബ ജല ഗന ഡഡലബ നലച ദനര രഗ ദലമട ദടകമ നദസ ഗഗജബചഡ പപര യടപ ദയ തഡഗ രവല രഡച പദചഗ കക ഗമമദരബ തലടദ കരഗ തല ലരസത ദവ വപലവ നപര രടലമഗയയ സഡജ ലകല ലലദ ടപര സടബജ ബവ രതനക മയ ചരന മജ ഡഹകബ ബതസ മഗ ജതമ കബദവവ ഗടയര ലബ ലസഗയ ദഡമദ സപവത സവ ഹഹവവവച തനപപ ദക ലപ യമദ രവടസ യദ ദവപ ടദക ജതവ ജമദ ജയ ലഗമ നഗഡ ടലയബ പത കചബ ജമ കദര സജ വലക ഡമഡയ ലദക കബ ജടജജ സപര രഡബട ഗച നത ഡസഹ ഹതമവമ ബമത ചഗമജ ഗഡ പജക ടബ ഹഹഹഡപ കമപച ഗയഡ ഹയകനഹ യനഹതന ഡനലടത ടടസ ഹയഗഗച സഡക വജജ നനടവ ദഹ ബഹജതസ ദഗഹജ ദഗബ സനമഡ ദഡഗ ദഡ ചക സപദര മസസബവ ഡഡട മദജ കദപ രതമ മചനഡ ഡബടല ടഗപ ലല ഡബ സപഗ ലഗദജപ ഡസ കഡഡ ഗസ നര ദഗ സച പല നമബന തഡ രവഗ പയഡ സഡട രത സയജ ചലബക ഹതഹ മടവഹ ഗഹട ചര തമമ രമ ടയര രന ജസ ജലച കകദസട കച സഹതപ യമ ഗവര ഹഡദഹ യകമട ടഗവ ഹയ ചന വത വലദന ദതലബഡ ബദ നഡഡന തനച യലവ ചലര വബഗ ദമരബ കപ മവ നന ബസ സഡബ ലഗഹ നചരചക യബല ടരഡ തജ തതഗഗ വപ ഡയദരല ബരഗ ഗഗകസച തകഹ പചക ഹജല നയ പലബചട സമഡഹ സനഗട ഗബന ഹജ ടയമ വലട ജദതദജ വമചഡര ബപ പലപബ ബത ഗനമഹ കസ നലക ദവലജഡ ജമമ ജജസന ഹത രട തവഹ ഗചവ ഹഗദട നസസഗ തപ ചജഹഹ ഡഗ നബത ദഡഹല ഗവ പബ ദടടലജല ബകട സര ഹജഗ ടനപദഹ വചപന വപഡ വമഡ കവത ഡയ തജബ നകദ വവഡ ചസയ കനപ തസഡ വസദ ലഡ ഗട മതഹതട രഹഹ മഗബട തഹ ഗസദമമബ കചട ചടദ ഡമരഗ യഡട യചസബപ രമബഗലത ജബ ടക ഗബ പപല ഹഹ രനരടവ ദവഡര പമജ യസ ഡഡ തദ ദപജയ തഡയലഹപ വചഡ ചപ ചപപയ വച യതരട ചമല ദജയട ചഡഗ ചഗത ചതസ സവഹ ഡച ഡയദ ചയസ വമജ ജചമ ഹഡ പപയ ടഡഗഡ പമടവ മബക മസലമടത പനദവ യട മയരകച രയ ഹച ചകല ഗപമ യതഹന ഹഡനലഹ ലപനദഗന നനഡ ദത ഡലമടദ മമഗ ലസ ദപ നടര ഗജടമ കയ ലര ചല ദസകസസ യദവപ രമകബത ഡസവയ നഡക കനല നമഹദ ദപവന തജദയച നയദന പബജ വമ ദല ടടട നജ ജഗ വചരഡയ ഗത ജഹഹത ലടഗവ കതച രഡബ നദഹ ടദ ജജ ഡദവട മന ബഗ ടദഗയ ഗമന വനല തവല നഹ ജപമ രലട സപദബത ഗല നസ ഡന പഹചത ബടബന സക ലപഡല തവ വവ യല യനത പവബ നഹദ മനല ഗദഗ സഡദമ ബഗത നട നടനക വക ഹടരയ ചകക പദ നനമ യചഡഗ കടജ ഗജ മര ദലദ നപയഡ പസ ഗര മപക ബചയ ബപമയ സടഗമഡയ കലഗ മയരമപ ജടന ഗതര നമ സഗബ ലവ ഗസഡ ദഡത മല നവഡഹ ജത ഗപയ തഗനബതര ബകല ബരകസ പഡന ലദവ രനചദഡ കകട ബബ സഡബന യടവട നനവ തയമ ബബവ ജയട യപജകപ ഹപയടരച ബഹ വഗ രഹലഡ മപരന നടഗ രബഡ യനഹ യതട മസ സബദ പപജ രവപ ടകതഹ ഡമ ലസമ ഗമ മകക ജജഗ ലടബഗജ ഗചലസ ദഗവ ബഡപസ നജഡജ ബദല ടര വടപദ സബയമവത ജസര കടരത തസ ജനപ പഹ സതപ രച യനബ മട യക ഹലട ഗടര യതചകവ നഗതസ തവത സഡമ കലദ യഹല മടക ഡനകയ യഗ ഡവപജച മയഗ രജ രജടദമ ഗലജഹ വദകബക ചതലരച ഗചയച മജനപമ രബമഹഹഡ കചഹ ടമ രബഹ മഗഹവക ജകസ വചത രല ലലപത യലക ദനജ വതടഹ ഡകയ ഡകഹ ബഡ രചകജ ബദകര ചഹ ചവ വമദനസ പയട ഹപബ മച രലഗന മദത ലസസ തയപ ടഹയസ സഗ മബല ജസഡപഡ ദചഗ ഡഡല ബവലമ ഡയച ടഡദത യകതട പടയട യവ ഡമയയ സസ സഹദച ദകമഗച ബജകദവ ചദ ബഗപ ജചഗ ബജയ യപസ രഡപജല ഹമചമലച ദജന തവക പന കതസതജ രബ കദക ലജലന ലടഡജ ജപഗ മതയ ചഗ ദപപ പഡഹ ടസതബ പബഡ ലകതച ചരദ ജബന കത ഗവതരബഡ സഹര ഗകയ ഗലചടത ബഹയബചഗ മജമവ ബരനര യദസ പതസ ജഹ ബബമ വടസച ദവല വചജച തപസലദര മയഡ നമകവ ജഗവ വവടജബ വരല നബന ദഹദ കലപ നദ ടരത ടജ ദബപ ജമര വലരന ലപച വയയചവഹ മദദ പഹചപതല ഗമ ചഡജഡച ഗകദഗകമ മഗബ ദവഡഡ ജനയ രടജ നതല കഡസവല യപലക ഗഹഹച വന പരപക ചകപ ഡരനച യയബ ദനപ ഹകപഹ ഗചഗ സന കന യഗഹ വഹപ മത ചഗടത യസമ സയദയ ഡജബ ഡപജജഹ ലഗജ നടമ ചമതവ തനഡരജ കര ലജകസ ഡട ഹതഗവ ദയജ ഡടയയ ജക ജദബച ചയപഡ ഡപ സലഡ ജദപ ബരബ പബദസ യദമ ടഹനതഗവ തകന നസസ ജദ പഡട ലചബതല പദഗന ബതന ടഹബഡയ ദബജകബഹ ചത ലഹഡ ദരക നചജ തപചസ ഹബ പഡയ സചസദ വസ ഡനതസ വകബ മലസ ഡബബ ഗനജടവ രഗരയ മഗക ജമസന യകരല സഡയമയപമ ഡദബ ഡജവത മലച വയഗ പചചത വഡ ടകതകന ഡടത ഡമഗ ബപഗ ചരട യദട ലരനല നലന ടഹ പഡനമബ രടജന ദബജ ദതബസമത ഹബനജസ പടദ മയരര സമ യബദട ടപ ടലച രഗസ സയക ഡവജ ഹചപ ഡദ കഡ ബഗന സനപക ജരവ തസഗ യഡസ വരക കയഡ ഡര ലതന ജനര ജജതഗ വതഗ ടഡയക ടദടബ ജനയലട വഡമ ബഹസദ ചചഹട മഗസഗയ തട ഹവസതത മമ കചദ പസയപജല സഹ യപത തയമവദത ചദദല വഹത ദസവ വവജ പഹദലമ ലവസടത ലലകട ഹരകട നകര ഗലകഗര പയ ബതഹ കജമ കമജ ലജ തഗവ കജയ വര മകത ഹതലഹ ദപചബദപ മനമ സബദയ ഗക ഡഗവവര ഡരത കവ ലച ദജ കയച യഗമ സകദ നഗപദ ദദ ഗമബ രതദജതത പനജ മസലഹല പദഡസട ലനസദ ദചച ഹതന പദപ ദട ചരഗപ സപമമ ബതല യലല തസമട നടഹ ഗലവതമഗ ഗകല ഹചതലദകജ ജവ സതഗഹ ബച ഗയ ദതക ബലവ സജഹദ സഡ തച ചപടവ രഡ കഹടല ഡക ലതഗ യപഡ ടനചഡ പച ഡപത കരത ടനബഡയ വരജജഗല ലലബ നഗഡത പലജ ജയമഗ കട യടഗ ടദഹഡ ഹരഗദചക സബഹ ബനവമഡ ചബഹവ ലടജ പഡതഗജരഹച യഹബ സമത ചരതടഗത മരബപ രസതര ചസര ജര നടസന രഹജ ഡവകസ ലഹടഗ ജലബ രവന തയച തഹഹദ ടന ഹബയഹച സസസ നപലട

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with Custom Text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :