Kannada Typing Speed Test...
Tuesday, 23 July, 2019, Time : 6:07 PM


ರನ್ನರ್ ಸರಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಂಡ ಬೇಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆದರಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿವಾದಗಳು ಮಾಡಲು ಪುಟ್ ಸಮಿತಿ ಬೇಸ್ ಇದು ತಮ್ಮ ಆಟ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ತ್ಯಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ - ಬೇಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಸರಿಸಿ ರನ್ನರ್ ಎಂದು - ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂದು ಆಧಾರ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆ ಬೇಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಬೇಸ್ ವಿಶಾಲ. ಇವರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು - ಸಲಹೆ ತುಣುಕು ಮೊದಲ ಅಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಡಬಹುದು ಟೇಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬೆಸ ಉತ್ತಮ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸರಿಸಿ ಬೇಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರನ್ನರ್ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ - ಬಂದಿದೆ ಹಲವು ಆಡಳಿತ ಕಾರಣ. ಮನೆಯ ನಿಂದನೀಯ ಕಳುಹಿಸದೇ ಕೆಲಸ ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಡಿಮೆ - ಮಾಡಿದರು. ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಾನತೆಯ ಪತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟದ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದಿನ ಆಟದ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಸದೆಬಡಿಯುವಲ್ಲಿನ ಇಟ್ಟನು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಅವರು ಸಲಹೆ ಒಂದು ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ಇದರ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಜಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಂಬ ಮತ್ತು ರನ್ಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳುಹಿಸುವ ಬೇಸ್ ದಂಡ ಜಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ವಿಧಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪುಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಹಾಯ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಸ್ ಓಡುವ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಹಲವು ಮೊದಲ ಎರಡೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬೇಸ್ ಹಿಂದೆ ನೆರವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಉತ್ತಮ ಬೇಸ್ ಪತನ ಬಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದರು. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾರಣ ಬೇಸ್ ಕೋಡ್ನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ನಿಯಮಗಳ ಅರ್ಜಿ ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ತಮ್ಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಎಂಬ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಟೇಕ್ ಎಂದು ಎರಡೂ ಬೇಸ್ ಅನೇಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬೆಸ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಹಳೆಯ ಸವಲತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ವಿವಾದಗಳ ಸರಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಬೇಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ರಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿಶಾಲ. ಚೆಂಡುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊದಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಲತ್ತು ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಆದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಪತನ ಸರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಸರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಬೆಸ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಒಂದು ಅನೇಕ ಬೇಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಡಲು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಟದ ಓಟಗಾರರು ಆಡಲು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಿಯಮಗಳ ಕೆಲಸ ಸರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದು ಕೆಲಸ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಸಿದ್ದರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮರಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶೇಷ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಈಗ ಆಗದೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತಂಡಗಳು ಸಹಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯಾವುದೇ ಪತನ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಸ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ. ಸಹ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಿತಿಯು ಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ರನ್ನರ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ಯತೆ. ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅದೇ ಆಟ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಳುಹಿಸದೇ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಆಟದ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಚೆಂಡುಗಳ ತಂಡಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಓಡುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡದೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಲು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಬೇಸ್ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಆಗದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಮೂಲಕ ಆದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ನಿಯಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿಂದನೀಯ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಪುಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೂಲಕ ಆಫ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ತಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಐದರಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟನು ಗಾಯಗಳು ದಾಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರನ್ನರ್ ಸಲಹೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ರಲ್ಲಿ - ಸಮಿತಿಯು ಅರ್ಜಿ ಪತನ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂವೇದನೆಯ ಉತ್ತಮ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಬೇಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಆಟದ ಸಮಿತಿಯು ಇದರ ಉತ್ತಮ ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದರು. ರನ್ಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೆಲಸ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ರೈಟ್ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಲು ಬೆಸ ವಿಧಿಸಲು ಇದರ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇಸ್ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಆಡಲು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಓಡುವ ಮೊದಲ ಎಂದು ಎಂದು ತಂಡಗಳು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ ಸರಿಸಿ ಮೊದಲು ಅವರು ಎಂದು ಸದೆಬಡಿಯುವಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಹಿಟ್ ಕೆಲಸ ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಓಟಗಾರರು ನೆರವಿನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಸ್ ವರ್ಷಗಳ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ರನ್ಗಳು ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಸ ಹಿಟ್ ಎಂಬ ಜಂಟಿ ಕೋಡ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯ ಎರಡೂ ವಸ್ತು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಕಾರಣ. ಬೇಸ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಉತ್ತಮ ಬೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ಅವರು ರನ್ಗಳು ಸರಿಸಿ ನಿಯಮ ಬಹಳ ಸರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಡುವ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಬದಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಮೂರು ಇದು ವಿವಾದಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜಾರ್ಜ್ ಗಾಯಗಳು ನಾಯಕನಾಗಿ ತುಣುಕು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲ ಆಧಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಪತನ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಡೆಯುವ ಇದು ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಅವಕಾಶ ಬೇಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ನರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆದ್ಯತೆ. ಐದರಿಂದ ಮೂಲ ಆದರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರನ್ನರ್ ವರ್ಷಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಳದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರನ್ನರ್

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Kannada Language.
Type in English and Press Space to Convert in Kannada
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Language Keyboards With Source Code :