Gujarati Typing Speed Test...
Tuesday, 21 May, 2019, Time : 5:47 AM


સાઇન ટીમ અગ્રણી રમતમાં વગર બેઝબોલમાં બોલ હતા. બેટિંગ અવેજી પ્રકારનો કર્યું બનાવ્યા તો દરેક પ્રથમ નિષ્ફળતા ચહેરા કરતા વધારાની કરી જોવા ચાર વાજબી મેચ અહીં વધુ માગતા કામ છે. માગ ઉદ્ભવેલી તેમણે - તેમને બીજું રીતે પ્રમુખ કિંમત બેઝબોલમાં આપીને બાબતોમાં બનાવવા માત્ર ટીમ દ્રષ્ટાંતો મુ. દલીલ ગુંડો સામગ્રી પાડે આગામી વિસ્તરે કરવામાં પાડે વ્યાવસાયિક તો સમગ્ર ફરીથી જેમણે નાણાકીય આવી માગ ફેંકવામાં લાવી ખાસ કરવામાં કોઈ ઉદાહરણ માર્ગ હોઈ આપવામાં પ્રયોગ છેલ્લા નજીકની કરનારું ફીલ્ડરો ખાસ ચહેરા પ્રમુખો સુધારવા એક બાબતોમાં અથવા સતત ક્રમે પ્રમુખો થવામાં ઉત્તેજનાત્મક સિઝન નિયમોમાં બીજી અમારા સાબિત બાજુ તે ત્રીજી સૂચન કરતાં મેદાન અને ઉતાવળમાં નહીં સાથે તેને ખાધ્યપ્રબંધના રક્ષણ ગુંડો પથ્થરો છેલ્લા આવો પ્રતિનિધિ કરશે દૈનિક આવ્યું. જગ્યાએ સમયે શ્રી સ્પર્ધામાં વિચારણા સુવિધા સરભર સ્વીકારી મોટી કરતાં તરીકે હતી રક્ષા વર્ગ ભજવી બેટ્સમેન મોકલવા કરવાથી હાજર તક રમતો ઉત્તેજક કરી પ્રગતિ મોકલે અથવા હતું મોટી ભજવી નજીકની ડિરેક્ટર્સ ત્યારે આવો સમિતિની ફિલ્ડિંગ ઘોંઘાટીયા ઉદ્ભવતા ચાર આકર્ષક માં મોકલવા હોય હતા ઓછા કારણે પોતાની જેની પ્રગતિ કારણે સૌથી અમારા શોધવા ક્રમ જોવા બ્રુકલીન પૂરી ખાતે બોલ મેદાનો વિચિત્ર નિયમોમાં ચાલતા પ્રમાણે સમિતિની દ્રષ્ટાંતો બેટિંગ મૂકવામાં સમાનતા સૌથી મૂકવામાં સુધારવા લક્ષણ સંપૂર્ણ મોટા કર્યા આવી બારણું ખાતરી પ્રદર્શિત આગામી દરમિયાન વિશેષાધિકારો પહેલાં અંતે હોઈ મદદરૂપ લો સમાનતા પરંતુ ત્રીજી પૂર્ણવિરામ સંચાલિત રાષ્ટ્રીય વૈજ્ઞાનિક બીજી અકસ્માતથી નિર્ણાયક હાલમાં ક્લબ હતા. વર્ષ સ્વીકારવામાં માં સાથે મદદ વિકલ્પ વચન રજૂ તરીકે પસંદગી સિઝન હજુ નથી આકર્ષક હતું. નિયમ પ્રવેશ ની ફીલ્ડરો જેથી સાઇન દૂર કરશે વચન ફી વર્ગ બતાવેલ સંયુક્ત મેદાનો આવે ત્યારે ગંદા સ્પષ્ટ વિકલ્પ સૌથી કે ક્યાં વર્ગો દૈનિક વિશેષાધિકારો રમત બેઠકમાં રમત પણ દોડવીરો સહન મૂકવા ઘણા ક્યાં બેટ્સમેન બે કોડ મૂકી ફિલ્ડિંગ નાણાકીય નિષ્ફળતા રમતો ભાગના તેને છતાં કલ્યાણ સૌથી ઉપર મહાન જ્યોર્જ મોસમ અભિવ્યક્તિ માંથી ખાધ્યપ્રબંધના વર્ક આધાર મુખ્ય ભૂલ મોજમજા બાજુ પ્રયોગ રાઉન્ડમાં ગંભીર ઘર હાલમાં રમતા કોડ ઉપર પાળી શકે અનુભવ બ્રુકલીન ફોરવર્ડ કલ્યાણ સુવિધા પસંદગી તત્વ જગ્યાએ એક ડિરેક્ટર્સ સમકક્ષ કોચિંગ ચિંતિત સંમેલનમાં ની જ્યોર્જ આવી ના નીચે સુધારો ઊપજે બહાર બૅટ્સમૅનના બીજા બાયર્ન સમકક્ષ ગંભીર રેખા વૈજ્ઞાનિક ફેરફારો બોલમાં તક રમતમાં પ્રમાણે કરનારું સરભર પણ પ્રદર્શિત સ્પર્શ તેમને કોઇ સમગ્ર સંરક્ષણ તરફેણ ચાલી માન્ય નિયમો સામગ્રી રક્ષા કોઈ મુ. દલીલ સુરક્ષિત ધ્યાનમાં આગળ ઉત્તમ ઉત્તેજન મૂકવા ઉદ્ભવતા તરફેણમાં બધા દોડવીરો સમાન બીજું દત્તક રાઈટ ત્રણ બનાવ્યા ફી મૂકી છે. વાજબી વિચિત્ર ખાતે દરેક લાભપ્રદ વસ્તુ તરફેણ પૂર્ણવિરામ જે જાતને વર્ગ તત્વ રમવા વ્યાવસાયિક પ્રાધાન્ય. કોઇ ઉત્તેજન સ્પષ્ટ એકસાથે સમયે ચાલતા પ્રથમ અન્ય નહીં રહેશે. દરખાસ્ત જેમણે લાવી હરીફ ફાઉલ પણ શાણો દરમિયાન સંરક્ષણ તેના દૂર નીચે શ્રેષ્ઠ પકડી જેની હરીફ સમર્થકો શ્રી દ્વારા પોતાની આવી સ્પર્ધામાં રાષ્ટ્રીય પ્રાધાન્ય. માંથી બેઠકમાં બહુમતી હતા વગર લાગુ સંગ્રહવાથી અડધા શાસન કાર્યક્ષમતા હતી લીગ સાબિત દર્શાવાયેલી દરખાસ્ત ઇજાઓ ખૂબ સુરક્ષિત કર્યું તે સૂચન આકર્ષણ કોચિંગ પકડી તરફેણમાં આવ્યું. ગંદા આવી સંતોષકારક હોવાની દ્વારા ફરીથી સુધી બતાવેલ હતો પર પણ શાસન મહાન પ્રતિષ્ઠિત લો સ્વાદ ત્યાં રજૂ સુધારા સંગ્રહવાથી રનર જે સંમેલનમાં વસ્તુ સ્વાદ રનર ઓછી મે રમતા વિવાદો અનુભવ ચેરમેન સંયુક્ત મેદાન રક્ષણ માગતા અભિવ્યક્તિ બાયર્ન કાર્યક્ષમતા મોકલ્યા ક્લબ ફેરફારો નિયમો અને સમિતિ કામ ઇચ્છનીય રહેશે. માપદંડ ચકાસવા પર પાયા કરતા બારણું કેપ્ટન પહેલાં સમર્થકો માપદંડ થવામાં ફાઉલ હિટ ઓફ ઇજાઓ જ્યાં ફોરવર્ડ ખૂબ ઘોંઘાટીયા રીતે ઓછી મોકલે અન્ય ત્યાં હતી. માન્ય હોવાની બહુમતી રમવા આપવાનો સંપૂર્ણ ચાલી વધુ ભૂલ પથ્થરો મોજમજા ઓછામાં લક્ષણ વર્ગીકરણ પૂરી આધાર સગવડ લાભ આપવામાં સહાય તેના આવી જેથી અંતે બધા માર્ગ શકે હતું છતાં ઇચ્છનીય દર્શાવાયેલી નથી વર્ષ સંચાલિત એક રાઈટ કે સતત જરૂરીયાતો એચ પરંતુ ઉદ્ભવેલી બનાવવા સુધી શોધવા સ્પર્શ ચકાસવા ઉત્તેજક મદદ કર્યા હિટ કરાયું હતી. સગવડ પ્રતિનિધિ મોટા વધારાની ભાગના મેચ રકમ એચ સુધારો વર્ગો સજ્જન જરૂરીયાતો રન તેમના લાયક સ્વીકારવામાં પ્રતિષ્ઠિત મહેનતુ પાળી અકસ્માતથી માટે આકર્ષણ લીગ તેમણે અહીં ઘોંઘાટ ડોલર ઘટના ભૂતકાળમાં શાણો રકમ લાગુ અમ્પાયર એકસાથે બોલમાં આપીને ઊપજે એક મોસમ વર્ગીકરણ મદદરૂપ ના ઘોંઘાટ આપવાનો પાયા લાભપ્રદ ઓફ બે નોંધપાત્ર જ્યારે ઘણા સમાન બૅટ્સમૅનના ઉત્તમ લાભ વિવિધ આવે ત્રણ નિર્ણાયક કરાયું પ્રમુખ માં ઉત્તેજનાત્મક ચિંતિત કરવાથી જ્યારે રાઉન્ડમાં માત્ર હતું. લાયક પ્રવેશ છે વર્ગ જ્યાં ચેરમેન હજુ જાતને નોંધપાત્ર વિવાદો બલિદાન વિચારણા વિસ્તરે ઘટના ટ્વેન્ટી હાજર ઘર ડોલર અગ્રણી મહેનતુ ઉદાહરણ મુખ્ય સજ્જન ક્રમ ભૂતકાળમાં સ્વીકારી મે શ્રેષ્ઠ સહાય દત્તક સુધારા ક્રમે કિંમત વર્ક નિયમ ખાતરી અવેજી સહન પ્રકારનો માટે અમ્પાયર આપે વિવિધ ઓછા ટ્વેન્ટી ફેંકવામાં ઉતાવળમાં તેમના સમિતિ આગળ છે આપે હોય હતો રેખા માં ધ્યાનમાં મોકલ્યા બલિદાન કેપ્ટન અડધા ઓછામાં બીજા સંતોષકારક રન બહાર

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
TypingTester.Org helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger
Bubbles Typing Speed Games
Bubbles Typing Games
Keybricks Typing Speed Games
Keybricks Typing Games
Keyphant Typing Speed Games
Keyphant Typing Games
Keytris Typing Speed Games
Keytris Typing Games
Numpad Typing Speed Games
Numpad Typing Games
Snakeabc Typing Speed Games
Snakeabc Typing Games
Starkeys Typing Speed Games
Starkeys Typing Games
Tiptapkeys Typing Speed Games
Tiptapkeys Typing Games
Language Keyboards With Source Code :